Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2410-НС
София, 11 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу мълчалив отказ на РИК № 16 – Пловдив, за приемане на документи за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 648-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу мълчалив отказ на РИК № 16 - Пловдив, за приемане на документи за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Жалбоподателят твърди, че на 06.04.2013 г. - крайният срок за регистрация на кандидатската листа, пълномощникът на представляващия партията Пламен Захариев Зарков е входирал изискуемите от закона и решение на ЦИК документи за регистрация на кандидатската листа в РИК № 16 - Пловдив, като документите са му върнати за отстраняване на непълноти без това обстоятелство да е отразено писмено в съответния входящ регистър, което според жалбоподателя представлява мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК.
Към жалбата са приложени следните документи: решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз"; удостоверение за регистрация на партията в ЦИК; предложение (Приложение № 60 от изборните книжа); Решение № 2258-НС от 27 март 2013 г. за регистрация на партията в ЦИК; пълномощно от представляващия партията Гриша Василев Господинов в полза на Пламен Захариев Зарков; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; декларации (Приложение № 62 от изборните книжа) - 3 бр.; декларация (Приложение № 63 от изборните книжа) - 3 бр.; заявление (Приложение № 65 от изборните книжа) - 3 бр.
Жалбата е изпратена на РИК № 16 - Пловдив, за становище по нея. Същото е изпратено по електронната поща на 10 април в 18,32 ч. Районната избирателна комисия счита, че не е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК, тъй като след направена обстойна проверка във всички регистри на РИК и в наличната документация не е открито предложение за регистрация на кандидатска листа на жалбоподателя за периода от 1.04. до 06.04. включително, като предвид липсата на предложение (Приложение № 60 от изборните книжа) не е съставен и регистър на кандидатите на партията.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването, но я намира за подадена срещу действия на Районна избирателна комисия № 16 - Пловдив, а разгледана по същество за неоснователна.
От приложените по преписката доказателства, както и от постъпилото допълнително писмо становище на РИК по подадената жалба не се съдържат никакви доказателства по отношение на обстоятелството, че пълномощникът на представляващия партията жалбоподател в посочената дата 6 април 2013 г. - крайният срок за регистрация, лично или по друг начин, е направил опит да подаде изискуемите от закона документи за регистриране на кандидатската листа на ПП „Християн-социален съюз" за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Следва да се отбележи, че регистърът на кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа) съставлява официален удостоверителен документ, поради което и Централната избирателна комисия е обвързана с доказателствената тежест на отбелязаното в него, в конкретния случай в посочения регистър няма отбелязване да е входирано предложение за регистрация на кандидатска листа от ПП „Християн-социален съюз". С оглед на това обстоятелство не е налице и образувано производство, което да е приключило със съответния акт, поради което не е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК, която разпоредба на процесуалния закон изисква надлежно сезиране на компетентния орган. Именно с оглед на това обстоятелство Централната избирателна комисия разглежда жалбата, предмет на настоящото производство, като подадена не срещу мълчалив отказ, а срещу действия на РИК по смисъла на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу мълчалив отказ на РИК № 16 - Пловдив, за приемане на документи за регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения