Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2409-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Тинко Стойчев Димитров независим кандидат за кмет на община Сунгурларе срещу решение № 144 от 25 септември 2015 г. на ОИК – Сунгурларе

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-166/28.09.2015 г. от Тинко Стойчев Димитров независим кандидат за кмет на община Сунгурларе срещу решение № 144 от 25 септември 2015 г. на ОИК – Сунгурларе, с което ОИК е заличила регистрацията на Тинко Стойчев Димитров, регистриран с решение № 131 от 22 септември 2015 г. като независим кандидат за кмет на община Сунгурларе. Към жалбата са приложени копие от списък с данните на избирателите подкрепящи регистрацията на независимия кандидат на хартиен и електронен носител, копие от протокол от ТЗ „ГРАО“ – Бургас, от 24.09.2015 г. и копие от обжалваното  решение. 

Прави се искане ЦИК да постанови нова проверка на списъка.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея документи, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срок, но се явява неоснователна.

Съгласно чл. 416, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ИК право да посочат и регистрират независим кандидат имат най-малко 400 избиратели, а видно от протокола на ТЗ „ГРАО“ регистрацията на жалбоподателя е подкрепена от 371 избиратели, поради което решението на ОИК – Сунгурларе, е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на чл. 418, ал. 5 от ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Тинко Стойчев Димитров независим кандидат за кмет на община Сунгурларе срещу решение № 144 от 25 септември 2015 г. на ОИК – Сунгурларе, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения