Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2408-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Калуди Купенов Калудов срещу решение № 229-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна

Постъпила е жалба чрез ОИК – Варна, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-245/29.09.2015 г. от Калуди Купенов Калудов срещу решение № 229-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна, с което същият е заличен от кандидатската листа за общински съветници на ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени: извлечение от протокол № 17 от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна, и решение № 229-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна.

Жалбоподателят счита, че в решението на ОИК – Варна, са налице „процедурни нарушения“, тъй като той отговаря на условията на Изборния кодекс по причини, изложени в жалбата – развива дейност – преподавателска и бизнес такава на територията на Република България, плаща данъци и подава данъчни декларации в Република България, адресът в Полша използвал за кореспонденция преди осем години и др. Счита, че Общинската избирателна комисия – Варна, не е разгледала в съвкупност изложените от него „данни“, като е преценила по справката от ГД „ГРАО“, че не отговаря на изискванията, защото имал постоянен адрес в гр. Варна и настоящ в друга държава – Полша.

В жалбата са изложени факти и обстоятелства относно реда за проверка на кандидатите съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. Сочи се, че от приетото решение № 229-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна, не става ясно дали са спазени сроковете за предаване на справките от ГД „ГРАО“.

След като разгледа горепосочената жалба и преписката по издаване на решение № 229-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от извлечението от протокол № 17 от 29.09.2015 г. е, че оспорваното решение на ОИК – Варна, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“ с вх. № 273/29.09.2015 г., която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“ и в изпълнение на указанията за заличаване от Централната избирателна комисия, направени въз основа на тази проверка, Общинската избирателна комисия – Варна, е постановила правилно и законосъобразно решение.

Централната избирателна комисия приема, че наведените твърдения в жалбата за неспазване срока на проверките са ирелевантни за заличаването на регистрацията на жалбоподателя, с оглед на което не обсъжда същите.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Калуди Купенов Калудов срещу решение № 229-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Варна, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения