Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2407-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Маргарита Иванова Петкова – упълномощен представител на Българска социалистическа партия, БСП, срещу решение № 032-МИ от 26 септември 2015 г. и решение № 033-МИ от 26 септември 2015 г. на ОИК в община Долна баня и жалби от Кирил Радев Недев, кандидат за общински съветник от листата за общински съветници и кметове на БСП в община Долна баня, срещу решения № 032-МИ и № 033-МИ от 26 септември 2015 г.

Постъпили са две жалби с вх. № МИ-10-236 и № МИ-10-237 от 28 септември 2015г. на Централната избирателна комисия от Маргарита Иванова Петкова – упълномощен представител на Българска социалистическа партия, БСП, и две жалби, с вх. № МИ 22-169 и № МИ-22-170 от Кирил Радев Недев, кандидат за общински съветник от листата за общински съветници и кметове на БСП в община Долна баня, срещу решение № 032-МИ от 26 септември 2015 г. и решение № 033-МИ от 26 септември 2015 г. на ОИК – Долна баня.
В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на решенията, с които се заличава регистрацията на кандидата за кмет и общински съветник от листата на БСП на Кирил Радев Недев. С аналогични съображения в жалбите се твърди: че заличаването е станало при неправилно приложение на материалния закон – К. Недев е имал регистрация по настоящ адрес към 24.04.2015 г., че има съществено нарушение на административно-производствените правила – ОИК е действал въз основа на заповед на кмета, която не е влязла в сила и не е връчена на жалбоподателя. Поддържа се още нищожност на заповедта на кмета, поради това, че заповедта му е издадена преди решението на Общинския съвет за избирането му за временно изпълняващ длъжността да бъде „стабилизирано“ и влязло в сила.  

Жалбите са допустими – подадени са в срок и от лице с представителна власт по пълномощия на БСП и от лице с правен интерес.

Разглеждайки ги по същество, Централната избирателна комисия не постигна мнозинство относно основателността или неоснователността на жалбите, поради което следва да се постанови отхвърлително решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. 2 от ИК.

За да заличи регистрацията на Кирил Радев Недев под № 2 за кандидата за общински съветник в кандидатската листа на БСП (с решение № 32-МИ) и на регистрацията му за кмет на община Долна баня (с решение № 33-МИ) Общинската избирателна комисия – Долна баня, е приела, че има промяна в обстоятелства относно пасивното избирателно право на К. Недев, настъпила след регистрацията на кандидата с решение № 27-МИ от 22.09.2015 г. и решение № 28-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Долна баня. Общинската избирателна комисия се позовава на Заповед № РД-15-230/23.09.2015 г. на вр.и.д. кмет на общината, с която е заличена адресната регистрация по настоящ адрес на адресни карти на ул.“Търговска“184, Долна баня, на който адрес е регистриран и Кирил Недев. Прието, че К.Радев няма адресна регистрация по настоящ адрес на територията на общината, за чиито местни властови позиции кандидатства.

1. Становището, че жалбите са неоснователни се опира на писмо с изх.№01-01-139/25.09.2015г. на Д „ГРАО“ о – община Долна баня, според което към 25 октомври 2015 г. К. Недев няма адресна регистрация по настоящ адрес в гр. Долна баня на ул. „Търговска“ № 184. Освен това общинската избирателна комисия е направила и запитване с изх. № 06 от 23.09.2015 г. до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД „ГРАО“, откъдето е отговорено с писмо изх. №  АУ01-2365/25.09.2015 г., че „за сверяване на настоящия адрес на кандидатите ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община ИК“. В по-късна дата данните от проверката на МРРБ, ГД „ГРАО“ на всички кандидатски листи съгласно Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК също сочи, че лицето Кирил Недев няма регистрация по постоянен и настоящ адрес в гр. Долна баня.

Вярно е, че според удостоверение с изх. № 0321 от 31.08.2015 г.на Столична община, район „Изгрев“, Кирил Недев има заявен настоящ адрес в гр. Долна баня от 22.05.2006г. Но променените обстоятелства след тази дата очевидно са наложили издаването на заповедта на вр.и.д. кмет за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес съгласно чл. 99б, ал. 1 и 3 от Закона за гражданската регистрация (в редакцията, обн., ДВ, бр. 55 от 21 юли 2015 г.) – при писмен сигнал или по искане на собственик на имот въз основа на проверка кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, извършени в нарушение на чл. 92 и чл. 99а ЗГР, какъвто е настоящият случай.

2. Според становището, че жалбите са основателни заличената регистрация на Кирил Недев е извършена от ОИК въз основа на заповед на вр.и.д. кмет на общината, която е нищожна. Заповедта е издадена от кмет, чието решение за избирането му от Общинския съвет не е влязло в сила – чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА. Освен това самата заповед на кмета произвежда действие след 14-дневния срок за оспорването й съгласно чл. 45, ал. 1 от ИК. Становището се опира още на факта, че към 24 април 2015 г. К. Недев е имал адресна регистрация по настоящ адрес в гр. Долна баня в съгласие с изискването на чл. 397, ал. 1 от ИК и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация не може да има обратно действие.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и по реда на чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРОИЗНАСЯ ОТХВЪРЛИТЕЛНО РЕШЕНИЕ по жалбите от Маргарита Иванова Петкова – упълномощен представител на Българска социалистическа партия, БСП, срещу решение № 032-МИ от 26 септември 2015 г. и решение № 033-МИ от 26 септември 2015 г. на ОИК – Долна баня.

ПРОИЗНАСЯ ОТХВЪРЛИТЕЛНО РЕШЕНИЕ по жалбите на Кирил Радев Недев, кандидат за общински съветник от листата за общински съветници и кметове на БСП в община Долна баня, срещу решение № 032-МИ от 26 септември 2015 г. и решение № 033-МИ от 26 септември 2015 г. на ОИК – Долна баня.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения