Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2406-МИ/НР
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Олева Календерска и жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „Нова телевизия“

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-239/29.09.2015 г. от Мария Олева Календерска за нарушение на реда за провеждане предизборната кампания от „Нова телевизия“ (която е собственост на НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД) на 27 септември 2015 г. в предаването „Комбина“ от 16,00 ч. с водещи Лора Крумова и Галя Щърбева и гост на предаването Константин Папазов (Тити Папазов). В жалбата се твърди, че по време на дебата за местните избори е засегната кандидатурата на жалбоподателката, издигната за кмет на община и общински съветник от ПП „България без цензура“, като са изказвани клеветнически, обидни и уронващи доброто име и престижа на кандидата квалификации от страна на госта Константин Папазов, както и по отношение на представляващия ПП „България без цензура“ Тихомир Бареков, което представлява нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. В жалбата се съдържат и конкретните обидни изрази и квалификации, изказани от страна на госта на „Нова телевизия“ в предаването „Комбина“.

Към жалбата са приложени: удостоверение на регистрация на жалбоподателката като кандидат за кмет на Столична община и кандидат за общински съветник от името на партия „България без цензура“ и удостоверението за регистрация на партия „България без цензура“ за участие в местните избори, както и диск със запис на предаването. Налице е правен интерес от подаване на жалбата.

С вх. № МИ-10-243 от 29.09.2014 г. е постъпила жалба и от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ партия „България без цензура“, с оплакване за извършени нарушения на чл. 183, ал. 4 от ИК в същото предаване по „Нова телевизия“, като спрямо кандидата на партията за кмет и общински съветник Мария Олева Календерска и спрямо него като председател и представляващ политическа партия, изразяващи се в уронване на доброто име и престижа на партията и на него като неин председател от страна на участника в предаването „Комбина“ Константин Папазов.

Към жалбата са приложени: удостоверение за актуална правна регистрация; удостоверение за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в ЦИК; удостоверенията за регистрацията на Мария Олева Календерска като кандидат за кмет и за общински съветник в Столична община и пълномощно от Николай Тихомиров Бареков в полза на пет лица, упълномощени да представляват партията в негово отсъствие.

Жалбите са подадени на 29 септември 2015 г. в ЦИК, след изтичане на 24-часовия срок, предвиден в чл. 200, ал. 1 от ИК, тъй като предаването е осъществено на 27 септември 2015 г. в 16,00 ч.

От изложеното следва, че е изпуснат 24-часовият срок за подаване на жалбите, поради което Централната избирателна комисия не може да се произнесе по съществото на спора.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 200, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Мария Олева Календерска и Николай Тихомиров Бареков за нарушения на реда за провеждане на предизборната кампания в предаването „Комбина“ по „Нова телевизия“ на 27 септември 2015 г., като просрочени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения