Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2405-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Станка Славова Стойчева, пълномощник на Златка Генчева Стойчева – председател на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димо Славов Стойчев като кандидат за общински съветник в община Казанлък, срещу решение № 234-МИ/НР от 23.09.2015 г. на ОИК – Казанлък

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-165/28.09.2015 г. от Станка Славова Стойчева, пълномощник на Златка Генчева Стойчева – председател на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димо Славов Стойчев като кандидат за общински съветник в община Казанлък, срещу решение № 234-МИ/НР от 23.09.2015 г. на ОИК – Казанлък.

Към жалбата е приложено решение № 234 от 23.09.2015 г. на ОИК – Казанлък, и медицинско направление на името на Станка Славова Стойчева от д-р Даниела Курумилева – семеен лекар.

Към жалбата не е приложено пълномощно, от което да е видно, че Златка Генчева Стойчева е упълномощила Станка Славова Стойчева с правомощия да подава жалби.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена след изтичане на срока за обжалване на решението на ОИК – Казанлък. Това е така, тъй като решението е обявено на 23.09.2015 г. и свалено от таблото на комисията на 27.09.2015 г.

Независимо от горното жалбата е неоснователна, тъй като видно от входящия регистър на ОИК – Казанлък, предложението на инициативен комитет за регистрация на независимия кандидат е подадено на 23.09.2015 г. под № 23 от регистъра, т.е. след изтичане на законово определения срок за подаване на заявление за регистрация – 22.09.2015 г. В Изборния кодекс не е предвидена процедура по удължаване на срока за регистрация, поради което е неоснователно искането, направено в жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станка Славова Стойчева, пълномощник на Златка Генчева Стойчева – председател на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димо Славов Стойчев като кандидат за общински съветник в община Казанлък, срещу решение № 234-МИ/НР от 23.09.2015 г. на ОИК – Казанлък, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения