Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2404-НС
София, 9 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Милко Иванов Гавазов, упълномощен представител на „Коалиция за България“ за 22 изборен район – Смолян, срещу решение № 5-22 ПИ /02.04.2013 г. на РИК – Смолян за назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) в 22 МИР – Смолян за произвеждане избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 587-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Милко Иванов Гавазов, упълномощен представител на „Коалиция за България" за 22 изборен район - Смолян, срещу решение № 5-22 ПИ/02.04.2013 г. на РИК - Смолян за назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) в 22 МИР - Смолян.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност и недопустимост на решението относно въвеждане на допълнително задължение за представяне на декларация от всяко лице, предложено за член на СИК, че отговаря на изискванията на ИК съгласно Приложението към приетото от РИК - Смолян решение. Жалбоподателят твърди, че в чл. 34, ал. 2, т. 1 от ИК са изброени изчерпателно всички документи и данни, които следва да бъдат представени при назначаване състава на СИК.
Жалбоподателят счита, че е недопустимо в решение на РИК да бъде разширяван кръга на законно установени документи, определени в ИК и с Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК. Жалбоподателят счита че партиите и коалициите от партии следва да следят за спазване на изискванията на чл. 16, ал. 2 от ИК и приетото решение на ЦИК, а именно че представените от тях кандидати за членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ИК и са български граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и владеят български език. Според жалбоподателя разширяване на кръга на изискващите се документи е извън компетенциите на РИК - Смолян и създава пречки и допълнителни формалности за произвеждане на изборите, което е недопустимо.
В жалбата е отправено искане ЦИК да отмени горепосоченото решение в обжалваната му част.
Към преписката са приложени: жалба с изх. № 55 от 08.04.2013 г. на РИК - Смолян, решение № 5-22 ПИ/02.04.2013 г. относно назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) в 22 МИР - Смолян за произвеждане избори за народни представители на 12 май 2013 г.; пълномощно с изх. № 748 от 3 април 2013 г. от Сергей Дмитриевич Станишев в качеството на представляващ „Коалиция за България" на името на Милко Иванов Гавазов да представлява „Коалиция за България" пред РИК в 22 изборен район - Смолян, решение № 5-22-ПИ от 02.04.2013 г. на РИК - Смолян, извлечение от протокол № 2 от 02.04.2013 г. на РИК - Смолян и товарителница № 06671652/05.04.2013 г.
Обжалваното решение на РИК - Смолян е прието и обявено на 02.04.2013 г. в 12,00 ч., на определеното общодостъпно място. Жалбата е депозирана в РИК - Смолян с вх. № 55 от 8 април 2013 г., но същата е изпратена по пощата, който факт се доказва от представената по преписката товарителница № 06671652/05.04.2013 г. и следователно е подадена в срок.
Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване, в предписания в закона срок и същата е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 4 от ИК РИК - Смолян назначава секционните избирателни комисии в изборен район № 22 - Смолянски, като орган, оправомощен да извърши назначаването, РИК - Смолян е в правото си да се увери, че представените от партиите и коалициите от партии кандидати отговарят на изискванията на закона. Предвидената обаче в решение № 5-22-ПИ от 02.04.2013 г. декларация от кандидатите за членове на СИК, че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ИК е документ, който само улеснява органа по назначаване в преценката си. Декларацията към решение № 5-22-ПИ от 02.04.2013 г. не е документ, предвиден в Изборния кодекс, без който не може да се извърши определено действие от районната избирателна комисия, и следователно непредставянето не е основание за РИК - Смолян, да откаже назначаване на кандидати за СИК, представени от партии и коалиции от партии.
Поради горното и на основание чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 587-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Милко Иванов Гавазов, упълномощен представител на „Коалиция за България" за 22 изборен район - Смолян, срещу решение № 5-22 ПИ/02.04.2013 г. на РИК - Смолян за назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) в 22 МИР - Смолян.
УКАЗВА на РИК - Смолян, че предвидената към решение № 5-22-ПИ декларация за членовете на СИК не е правно основание за отказ за назначаване на кандидат за СИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения