Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2403-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Емил Митев Янчев, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 124 от 26.09.2015 г. на ОИК – Мъглиж

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-232 от 28.09.2014 г. от Емил Митев Янчев, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 124 от 26.09.2015 г. на ОИК – Мъглиж, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Мъглиж и са утвърдени списъци на резервните членове.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че ОИК при назначаване съставите на СИК на територията на община Мъглиж не е спазила изискването за равномерно разпределение на местата, полагащи се на всяка от партиите и коалициите.

Излага твърдения, че в общината са създадени 15 СИК с общо 127 членове и счита, че при спазване на разпределението на местата коалицията трябва да има 21 членове или поне по един представител в състава на всяка СИК. Жалбоподателят е недоволен, че няма представители на коалицията в секции № 2422000001 – Мъглиж, № 2422000012 – с. Зимница, и № 242220000013 – с. Тулово, състоящи се от 9 членове.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Общинската избирателна комисия - Мъглиж, а разгледана по същество за неоснователна.

Видно от протокола от проведените консултации за съставите на СИК за община Мъглиж на 14.09.2015 г. са присъствали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „БСП лява България“. Поради редовното уведомяване на всички участници в процедурата и телефонен разговор с упълномощения представител на коалиция „БСП лява България“, който е заявил, че ще се съгласи с разпределението на местата в СИК без неговото присъствие, консултациите са продължили с останалия състав от явилите се представители на партиите и коалициите, като е постигнато съгласие за съставите на СИК за община Мъглиж, включително и ръководния състав.

При консултациите при кмета на общината партиите и коалициите са спазили методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. При 15 секционни избирателни комисии на територията на община Мъглиж са определени 1 СИК с 5 членове, 2 СИК – със 7 членове, 12 СИК – с 9 членове. Общият брой на членовете на така определените СИК е 127, като разпределението по партии и коалиции е, както следва:

- за ПП „ГЕРБ“ – 5 председатели, 5 заместник-председатели, 5 секретари, общо членове СИК - 30;

- за коалиция „БСП лява България“– 3 председатели, 2 заместник-председатели, 3 секретари, общо членове СИК - 13;

- за ПП „ДПС“ – 2 председатели, 3 заместник-председатели, 2 секретаря, общо членове СИК - 7;

- за коалиция „Реформаторски блок“– 2 председателя, 1 заместник-председател, 2 секретари, общо членове СИК – 7;

- за коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, ВМРО“ – 1 председател, 1 заместник-председател, 1 секретар, общо членове СИК – 7;

- за коалиция „България без цензура“ – 1 председател, 1 заместник-председател, 1 секретар, общо членове СИК – 5;

- за партия „Атака“ – 1 председател, 1 заместник-председател, общо членове СИК – 4;

- за коалиция „АБВ“ – 1 заместник-председател, 1 секретар, общо членове СИК – 4.

Атакуваното решение на ОИК е постановено при наличието на законно установения кворум и мнозинство и в изпълнение на правомощията по чл. 87, ал. 1, т. 5 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Общинската избирателна комисия правилно е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Мъглиж съгласно предложението на кмета на община Мъглиж, тъй като консултациите са приключили при постигнато съгласие от присъстващите парламентарно представени партии и коалиции, без да се нарушават правата на коалиция „БСП лява България“. От протокола от проведените консултации се установява, че са изпълнени изискванията на методиката съгласно Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК и на коалицията са предоставени в ръководството на СИК 3 председатели, 2 заместник-председатели и 3 секретари, и общо 13 членове. Неоснователно е възражението на представителя на коалиция „БСП лява България“ за неравномерно разпределение на членовете и съставите на СИК, тъй като коалицията не е участвала в консултациите при кмета. Именно при провеждане на консултациите при кмета поканените участници при добросъвестно упражняване на предоставената им власт следва своевременно да представят своите предложения, за да могат участниците да се съобразят с тях.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Мъглиж, съобразявайки се с постигнатото съгласие от проведените консултации при кмета на община Мъглиж, правилно и законосъобразно на основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 12 от ИК е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Мъглиж и е утвърдила списъка на резервните членове.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Емил Митев Янчев, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 124 от 26.09.2015 г. на ОИК – Мъглиж, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения