Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2403-НС
София, 9 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Национално движение Единство“ срещу решение № 54-НС от 06.04.2013 г. на РИК – Видин, 05 МИР

Постъпила е жалба с вх. № 598-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Никола Петков Иванов, представляващ ПП „Национално движение Единство", срещу решение № 54-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Видин, с което отказва да регистрира кандидатска листа на политическата партия в изборен район 05 - Видински, тъй като предложението е представено от приносител без пълномощно и дадените указания за нередовност на документите не са изпълнени и нередовностите не са отстранени в дадения срок до 17,00 ч. на 6 април 2013 г. Прави се искане за отмяна на решението.
От РИК е изпратено сканирано копие от преписката на ПП „Национално движение Единство" към вх. № 598-НС/09.04.2013 г. Приложени са: предложение (Приложение № 60 от изборните книжа), подписано от представляващия партията; решение № 2 от 1.04.2013 г. на компетентния съгласно Устава орган - Изпълнителен съвет, за издигане кандидати в изборен район № 05 - Видински; удостоверение № 27 от 27.03.2013 г. за регистрацията на политическата партия в РИК; пълномощно от представляващия политическата партия в полза на Цветана Петкова Дакова; 3 бр. декларации по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК; 3 бр. декларации по чл. 108, ал. 1, т. 5 от ИК; 3 бр. заявления по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК; копие от регистъра (Приложение № 67 от изборните книжа) с вписване под № 31 постъпилото предложение от политическата партия за регистрация на кандидатска листа с описание на приложените документи и описаната забележка за липса на пълномощно за приносителя на документите, дадените указания и срок за отстраняване на нередовностите и констатация, че това не е сторено в срок 6 април 2013 г., 17,00 ч.; копия от решение № 54-НС/06.04.2013 г. на РИК - Видин, изборен район 05, с отбелязване че е обявено на 6.04.2013 г. в 20,15 ч.; протокол № 7 от 6.04.2013 г. от заседанието на РИК; молба с вх. № 63 от 9.04.2013 г. от Цветана Петкова Дакова с обяснения и твърдение, че документите били предадени в нейно присъствие в 14,30 ч.
Жалбата е подадена в срока по чл. 29, ал. 3, изр. 2 от ИК. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
В регистъра на РИК - Видин за кандидатските листи на политическите партии и коалициите от партии под № 31 е описано предложението на жалбоподателя и приложените към него документи, като в графа 7 „Забележки" изрично е отбелязано, че приносителят е без пълномощно и е дадено указание упълномощено лице да се яви до 17,00 ч. на 6.04.2013 г. Отбелязано е, че указанието не е изпълнено в дадения срок.
Налице е хипотезата на чл. 111, ал. 2 от ИК за неизпълнение на указанията в дадения от РИК срок и за постановяване на отказ да бъде регистрирана предложената от политическата партия - жалбоподател листа, поради което атакуваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а жалбата на ПП „Национално движение Единство" е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 23, ал. 3, изр. 2 и чл. 111, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Национално движение Единство", срещу решение № 54-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Видин, с което отказва да регистрира кандидатска листа на ПП „Национално движение Единство" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в изборен район 05 - Видински
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок от 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1806-НС / 22.03.2023

    относно: жалба от Стоян Николов Таслаков – кандидат за народен представител от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 117-НС от 19.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив област

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения