Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2401-НС
София, 9 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 582-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Галина Рангелова Асенова - упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 21 март 2013 г. по фирмено дело № 6605 от 2002 г., издадено от Софийски градски съд; нотариално заверено пълномощно от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението в полза на Галина Рангелова Асенова; пълномощно от Катя Келевска, представляващ сдружението в полза на 3 (три) лица - членове на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", пълномощно от Галина Асенова, пълномощник в полза на 16 (шестнадесет) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението членове и представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъците са представени и на технически носител.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените членове на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:
1. Галина Рангелова Асенова, ЕГН ...;
2. Соня Славчова Лангова, ЕГН ...;
3. Стефан Георгиев Георгиев, ЕГН ....
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:
1. Адриан Ивов Скримов, ЕГН ...;
2. Стоян Стоев Четинов, ЕГН ...;
3. Красимир Ангелов Батаклиев, ЕГН ...;
4. Мартин Николаев Аламянов, ЕГН ...;
5. Борис Стефанов Боричев, ЕГН ...;
6. Тереза Пламенова Станчева, ЕГН ...;
7. Лилия Живкова Евтимова, ЕГН ...;
8. Гергана Дамянова Дамянова, ЕГН ...;
9. Андон Василев Петров, ЕГН ...;
10. Мая Стоянова Габровска, ЕГН ...;
11. Екатерина Валериева Гетова, ЕГН ...;
12. Тодор Красимиров Найденов, ЕГН ...;
13. Иван Иванов Френкев, ЕГН ...;
14. Стоянка Иванова Балова, ЕГН ...;
15. Ивайло Корнелиев Желязков, ЕГН ...;
16. Илиян Дочков Дочков, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения