Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 24-МИ
София, 13 юли 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 9, 10 и 12, ал. 8, чл. 76, 77, 88, 89, 90, 91, 92 и 93 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избори - за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства самостоятелно или в коалиция от партии с други партии.

2. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избори само в една коалиция от партии.

3. Всяка партия или коалиция от партии, регистрирана в ЦИК, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в състава на различни за всеки отделен вид избори местни коалиции от партии или самостоятелно.

 

ІІ. Правила за наименованията

4. Наименованието или абревиатурата на коалицията от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди 21 юни 2011 г. - датата на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.

5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалицията от партии може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии.

6. Централната избирателна комисия и съответната общинска избирателна комисия (ОИК) извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на коалицията от партии. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (18.08.2011 г.). В случай, че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

7. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК), а отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.

 

ІІІ. Регистрация на партиите

8. В изборите за общински съветници и кметове участват партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК и в съответната ОИК.

9. В изборите участват и регистрирани в съответната ОИК местни коалиции от партии, в състава на които участват само регистрирани в ЦИК партии или коалиции от партии.

10. Не по-късно от 08.08.2011 г. (75 дни преди изборния ден) по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

11. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) искане за регистрация за участие в изборите;

в) адрес и телефон за връзка.

12. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) заверен от Софийския градски съд препис от решението на съда за вписване на партията в регистъра на политическите партии;

б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 21.06.2011 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник" на Указ № 146 на президента на републиката от 20.06.2011 г.);

в) заверено от партията копие стр. първа и съответната страница от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;

г) решение на централното ръководство на партията (компетентно съгласно устава) за участие в изборите за общински съветници и кметове и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия;

д) образец от подписа на представляващия/те партията;

е) образец от печата на партията;

ж) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

з) заверен от Софийския градски съд препис от устава на партията;

и) удостоверение от Софийския градски съд за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от ЗПП;

к) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

л) пълномощно от представляващото/те партията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а;

м) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията. Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис (Приложение № 17 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

13. ЦИК извършва проверка на документите по т. 12, а списъкът по т. 12, буква "м"  се предава незабавно на ГД "ГРАО" в МРРБ за проверка.

Представянето в Софийския градски съд на извлечения от протоколи, с които се удостоверяват проведени заседания на върховния орган на партията извън едномесечния срок от провеждането им по чл. 19а от ЗПП не е основание за отказ  за регистрация на партията по чл. 83 от ИК.

При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (08.08.2011 г.). Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

Централната избирателна комисия отказва регистрацията на партия, и когато установи, че партията не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.

14. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК. Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (08.08.2011 г.) е изтекъл, но не по-късно от 65 дни преди изборния ден (18.08.2011 г.).

15. Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ извършва проверката на списъците, представени от партиите (Приложение № 17 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) не по-късно от 11.08.2011 г. (72 дни преди изборния ден).

16. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (08.08.2011 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

ІV. Регистрация на коалиции от партии

17. В ЦИК се регистрират само коалиции от партии, които са образувани от партиите, регистрирани в ЦИК.

18. Коалициите от партии по т.17 се регистрират въз основа на заявление за регистрация (Приложение № 20 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), представено в ЦИК не по-късно от 18.08.2011 г. (65 дни преди изборния ден). Заявлението се подписва от лицето/а, представляващо/и коалицията от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упърномощено/и от представляващия/те коалицията от партии.

19. В заявлението за регистрация на коалиция от партии се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;

б) искане за регистрация за участие в изборите;

в) адрес и телефон за връзка.

20. Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:

а) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от участващите в коалицията партии (Приложение № 19 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);

б) решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;

в) образец от подписа/ите на лицето/а, представляващо/и коалицията от партии;

г) образец от печата на коалицията, ако има такъв;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) пълномощно от представляващото/те коалицията от партии лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

21. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (18.08.2011 г.). Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

22. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС  по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

V. Промени в състава на коалиция от партии

23. Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление (Приложение № 23 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии. Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 21 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

24. В случай, че в коалицията от партии се включват нови партии, те представят в ЦИК не по-късно от 18.08.2011 г. (65 дни преди изборния ден) удостоверение за регистрацията си в ЦИК (Приложение № 19 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

25. В случай, че една или повече партии напуснат коалицията от партии, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

26. Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-късно от 28.08.2011 г. (55 дни преди изборния ден) чрез подаване на заявление (Приложение № 23 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) от лице/а представляващо/и партията, или от представляващото/ите коалицията от партии лице/а.

27. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 28.08.2011 г. (55 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.

28. Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (28.08.2011 г.) напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, ако се регистрира в ОИК не по-късно от 28.08.2011 г. (55 дни преди изборния ден).

 

VІ. Изпращане на списъци и информация

29. Централната избирателна комисия изпраща на ОИК списъци на регистрираните партии и коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията, съответно за регистрирани партии не по-късно от 09.08.2011 г. (74 дни преди изборния ден) и за регистрирани коалиции от партии не по-късно от 19.08.2011 г. (64 дни преди изборния ден).

Централната избирателна комисия изпраща на ОИК  незабавно информация за извършените промени в състава и наименованията на коалициите от партии по реда на т. 26 и 27.

 

VІІ. Подаване на документи за регистрация

30. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите от партии от 9,00 ч. на 25 юли 2011 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

31. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 8 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 18 август 2011 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 28 август 2011 г.

32. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите политическите партии и коалициите от партии, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИК.

33. За регистрация на всяка партия и коалиция от партии, както и за промени в състава на коалиция от партии ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите (Приложение № 18 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), съответно в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите (Приложение № 21 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

34. ЦИК издава удостоверение за регистрация на партия (Приложение № 19 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), удостоверение за регистрация на коалиция от партии (Приложение № 22 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) и удостоверение за промени в състава на коалиция от партии (Приложение № 24 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

35. Решенията на ЦИК за регистриране на партии и коалиции от партии, за заличаване регистрацията на партии и за отказване регистрация на партия, могат да се обжалват пред ВАС чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно. ВАС разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения