Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2399-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Илиев Христов – кандидат за общински съветник на ПП НФСБ, срещу решение № 131-МИ от 25 септември 2015г. на ОИК в община Самоков

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-164/28.09.2015 г. от Николай Илиев Христов – водач на листата от кандидати за общински съветници на ПП НФСБ (листа № 4 в бюлетината за община Самоков), срещу решение № 131-МИ от 25 септември 2015 г. на ОИК в община Самоков.
В жалбата се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на решението на ОИК, с което той е заличен от листата от кандидати за общински съветници, позовавайки се на факта, че той се е отказал от искането си да бъде заличен от листата със заявление до ОИК – Самоков от 24.09.2015 г.
Жалбата е допустима – подадена е в срок и от лице, което има правен интерес да обжалва.

Централната избирателна комисия, преценявайки представените доказателства по същество приема, че жалбата е основателна.

С решение № 119-МИ от 22.09.2015г. ОИК – Самоков, е регистрирала кандидатска листа за общински съветници в община Самоков, предложена от партия „Национален фронт за спасение на България“, НФСБ, в която под № 1 е регистриран жалбоподателят Николай Илиев Христов. На 24.09.2015 г. сутринта в ОИК – Самоков, с вх. № 28/24.09.2015 г. е постъпило заявление от Николай Христов, с което той оттегля даденото съгласие да бъде включен в листата на НФСБ за кандидат за общински съветник. В същия ден – на 24.09.2015 г. с вх. № 30/24.09.2015 г. в 16,48 ч. в ОИК – Самоков, е постъпило ново заявление от Николай Христов, с което той оттегля подаденото заявление с вх. № 28/24.09.2015 г., т.е. той се отказва от искането си да бъде заличена регистрацията му в листата.

Независимо от второто заявление с решение № 131-МИ от 25.09.2015 г. ОИК – Самоков, заличава регистрацията на Николай Ил. Христов от кандидатската листа на партия НФСБ и анулира издаденото удостоверение № 343 от 22.09.2015 г. с мотив, че ново включване в листата е правомощие само на партията, предложила кандидата.

Изводът на ОИК – Самоков, е неправилен и не съответства на духа на разпоредбата на чл. 417, ал. 5, изр. 2 и 3 от ИК. В конкретния случай нямаме валиден отказ на Николай Ил. Христов от кандидатската листа за общински съветници, предложена от ПП НФСБ, след като преди да постанови своето решение за заличаването му, жалбоподателят е оттеглил отказа си. В решението си ОИК – Самоков, е била длъжна да се съобрази с всички факти, настъпили преди постановяване на своето решение, а не само с някои от тях. Николай Христов е бил валидно предложен за водач на листата от ПП НФСБ веднъж и до постановяване на обжалваното решение на ОИК – Самоков, това предложение съществува. Оттегляне на съгласието на кандидат, респективно отказване от това оттегляне, се нуждае от одобрение на партията и само по себе си съществува според волята на лицето.

Водим от горните съображения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 131-МИ от 25 септември 2015г. на ОИК в община Самоков.

УКАЗВА на ОИК в община Самоков да регистрира Николай Илиев Христов в кандидатската листа на партия НФСБ под № 1 и да издаде удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения