Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2398-МИ
София, 13 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Твърдица, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-59 от 13.09.2023 г. от Минчо Егов – упълномощен представител на партия „Има Такъв Народ“, за промяна в ОИК – Твърдица. Предлага се на мястото на Марио Имрих Динев – член на ОИК, да бъде назначен Милен Илчев Минев.

Към предложението са приложени: заявление от Марио Имрих Динев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Милен Илчев Минев и пълномощно в полза на Минчо Георгиев Егов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Твърдица, област Сливен, Марио Имрих Динев, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Твърдица, област Сливен, Милен Илчев Минев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения