Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2397-МИ
София, 13 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Раднево, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-60 от 13.09.2023 г. от Наталия Данчева Змеева – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Раднево. Предлага се на мястото на Михаела Минкова Змеева – член на ОИК, да бъде назначена Паола Павлинова Огнянова.

Към предложението са приложени: молба от Михаела Минкова Змеева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Паола Павлинова Огнянова и пълномощно в полза на Наталия Данчева Змеева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Раднево, област Стара Загора, Михаела Минкова Змеева, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Раднево, област Стара Загора, Паола Павлинова Огнянова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения