Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2396-МИ
София, 13 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Хисаря, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-55 от 13.09.2023 г. от Бойко Цветанов Гавраилов – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в ОИК – Хисаря. Предлага се на мястото на Мария Добрева Кинарова – член на ОИК, да бъде назначен Йордан Янкулов Дамбулев.

Към предложението са приложени: молба от Мария Добрева Кинарова за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йордан Янкулов Дамбулев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хисаря, област Пловдив, Мария Добрева Кинарова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хисаря, област Пловдив, Йордан Янкулов Дамбулев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения