Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2396-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2/19.09.2015 г. от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, представлявано от Бистра Тодорова Иванова – председател на УС, чрез Дафинка Георгиева Нешева, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Бистра Тодорова Иванова – представляваща сдружението, в полза на Дафинка Георгиева Нешева; удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 14.09.2015 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 489/2014 г.; пълномощно от упълномощения представител Дафинка Георгиева Нешева в полза на 12 (дванадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 27.09.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 12 (дванадесет) упълномощени представители на „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Надя Василева Цанева

2

Васила Димчева Цанева

3

Петко Димчев Цанев

4

Димчо Петков Цанев

5

Далина Аврамова Георгиева

6

Съдбина Трендафилова Бончева

7

Александър Бончев Бончев

8

Методи Георгиев Клинчев

9

Калоян Георгиев Трошанов

10

Андрей Ангелов Лозанов

11

Нели Христова Симеонова

12

Десислава Михайлова Цветкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения