Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2395-МИ/НР
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 от 23.09.2015 г. и вх. № 1 от 23.09.2015 г. за регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, представлявано от Антоанета Димитрова Цонева, чрез пълномощника Ива Юлиянова Лазарова, като наблюдател в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията са приложени документите по т. 3.1. от Решение № 1963-МИ/НР от 07 септември 2015 г. на ЦИК в един екземпляр, а именно: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, в полза на Ива Юлиянова Лазарова; удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 12.08.2015 г. от СГС, VІ-17 състав, по ф.д. № 4552/2003 г.; пълномощно от представляващата сдружението в полза на 14 лица; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 27.09.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 07 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Красимира Антонова Величкова

2

Антоанета Димитрова Цонева

3

Ясен Юлиянов Лазаров

4

Диана Василева Ефтимова

5

Цветан Свиленов Кадиев

6

Светослав Николов Георгиев

7

Елена Николаева Андонова

8

Иван Георгиев Табаков

9

Ива Юлиянова Лазарова

10

Мариана Ангелиева Терзийска

11

Георги Стефанов Желязков

12

Ива Иванова Мечкунова

13

Любомир Евгениев Иванов

14

Андрей Младенов Дамянов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения