Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2394-НС
София, 8 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Средна европейска класа” против решение № 45 от 06.04.2013 г. на Районна избирателна комисия – Шумен

Постъпила е жалба с вх. № 538-НС от 07.04.2013 г. на ЦИК, в 14,20 ч., от Георги Василев Манев в качеството му на председател на ПП „Средна европейска класа", чрез пълномощник адвокат Христо Борисов Моллов от Софийска адвокатска колегия, против решение № 45 от 06.04.2013 г., 18,30 ч., на РИК - Шумен, с което на основание чл. 29, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 111, ал. 2 от ИК и Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК е отказана регистрация на кандидатската листа на ПП „Средна европейска класа" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
В жалбата се отправя искане за отмяна на така постановеното решение като незаконосъобразно по съображение, че предложението за регистрация на кандидати на партията е придружено от изискуемите документи. В жалбата се сочи, че представеното решение от 05.04.2013 г. на Изпълнителната комисия на ПП „Средна европейска класа" за упълномощаване на председателя на партията Георги Василев Манев по негова преценка да издига и подрежда кандидатски листи, ведно с внесеното от председателя предложение за регистрация на кандидати (Приложение № 60 от изборните книжа), обективират в достатъчна степен наличието на взето решение по смисъла на чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК, поради което на партията не е следвало да бъдат давани указания за изправяне на непълноти. Твърди се, че дадените указания не са могли да бъдат изпълнени своевременно, тъй като при оповестяване на адреса на електронната поща на РИК - Шумен е допусната техническа грешка в изписването и жалбоподателят е получил съобщение за недоставена поща след изтичане на указания срок за изправяне на непълноти. Твърди се също, че РИК - Шумен неправилно е определила като краен час за приемане на документи 17,00 часа на 06.04.2013 г., както и че комисията не е оповестила незабавно взетото решение на интернет страницата си, с което е нарушила императивното изискване на чл. 29, ал. 1, т.2 0 и т. 21 и чл. 29, ал. 2 от ИК.
Към жалбата са приложени доказателства за представителна власт на упълномощеното лице, както и Решение № 30 от 05.04.2013 г. на председателя и представляващ ПП „Средна европейска класа" Георги Василев Манев за издигането на първо място в кандидатската листа на единствения кандидат Дияна Николова Иванова-Колчева.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима, подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, но разгледана по същество за неоснователна по следните съображения.
Въз основа на дадени от Централната избирателна комисия указания жалбата е комплектувана с писмо с вх. № 545/07.04.2013 г. на ЦИК от РИК - Шумен с постъпилото предложение за регистрация на кандидати с вх. № 31/06.04.2013 г. (Приложение № 60 от изборните книжа) на РИК - Шумен, ведно с приложените към него документи. От същите се установява, че предложението е направено от централното ръководство на партията, представлявана от председателя Георги Василев Манев, и е внесено в РИК - Шумен чрез пълномощника Красимир Живков Йорданов. Към предложението е приложено решение от 05.04.2013 г. на Изпълнителния комитет на партията за упълномощаване на председателя по негова преценка да издига и подрежда кандидати в кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., посочено в приложенията под № 1, като „решение на партията, взето от компетентния съгласно устава орган за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатски листи", както и пълномощно на името на вносителя на предложението и изискуемите заявление и декларация от издигнатия кандидат. От представеното заверено копие от Регистъра на кандидатите се установява, че предложението е регистрирано под № 31 на 06.04.2013 г., в 14,45 часа, както и дадени указания в 14,15 часа за представяне на решение на националния орган за издигане на кандидатури и подреждане на листа, с възможност за представяне на документа за отстраняване на констатираните непълноти до 17,00 часа на 06.04.2013 г. Видно от т. 21 от представения протокол № 6/06.04.2013 г., 17,45 часа, от проведено заседание, с единодушие РИК - Шумен е взела решение за отказ за регистрация на кандидатската листа на партията, мотивиран в обстоятелствената част на акта. В мотивите на решение № 45/06.04.2013 г. РИК - Шумен е развила доводи за липса на волеизявление на компетентния съгласно устава на партията орган за издигане и подреждане на кандидатската листа, тъй като представеното решение на Изпълнителния комитет на партията обективира единствено упълномощаване на председателя за тези действия, както и че дадените в тази връзка указания за отстраняване на непълноти не са отстранени в срока до 17,00 часа на 06.04.2013 г. Представени са и доказателства за обявяване на така взетото от РИК - Шумен решение на сайта на Областна администрация - Шумен.
Централната избирателна комисия намира така постановеното решение от РИК - Шумен за законосъобразно и правилно по следните съображения. Разпоредбата на чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК предвижда към предложението за регистрация на кандидати да бъде приложено решението на компетентния съгласно устава на партията орган за издигането и подреждането на кандидати в кандидатската листа. Не се установява представеното с жалбата Решение № 30 от 05.04.2013 г. на председателя и представляващ ПП „Средна европейска класа" Георги Василев Манев за издигането на първо място в кандидатската листа на единствения кандидат Дияна Николова Иванова-Колчева, да е представено пред РИК - Шумен, а също така това да е станало в дадения с указанията срок. Установява се, че при вземане на решението от РИК - Шумен за отказ за регистрация на кандидати партията не е отстранила непълнотите в документите си съгласно дадените указания и в предоставения срок, а районната избирателна комисия е разполагала единствено с акта за упълномощаване на председателя на партията да взема решения за издигане и подреждане на кандидати в кандидатската листа. Актът за упълномощаване на председателя и представляващ партията и внасяне на предложение от това упълномощено лице не заместват предвиденото от чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК императивно изискване за представяне на решение в този смисъл от компетентния съгласно устава на партията орган за издигане и подреждане на кандидатите в кандидатската листа, независимо от извършеното упълномощаване. Допълнително следва да се отбележи, че ако се приеме обратното и компетентният съгласно устава орган може да упълномощава трето лице да издига и подрежда кандидатските листи по смисъла на чл. 108 от ИК, то този извод би бил в противоречие с целта на закона, тъй като с въвеждането на тази разпоредба законодателят изрично е предоставил правомощията по издигане и подреждане на кандидатските листи в компетентността на съответните органи така, както правата и задълженията им са уредени в устава на партията. В противен случай е неразбираема необходимостта от въвеждане на такава разпоредба, тъй като приемането на Изборния кодекс решенията за издигане и подреждане на кандидатските листи се взимаха еднолично от представляващите на съответните партии.
Не се установява и препятстване на упражняване на правата на партията да представи своевременно изисканите от нея документи. Независимо от допуснатата техническа грешка в правилното изписване на електронния адрес на РИК - Шумен, партията е внесла документите си чрез пълномощник, за когото не се установява невъзможност да внесе и документите за отстраняване на непълнотите съобразно дадените указания. Партията е разполагала с достатъчен срок от момента на подаване на документите и даване на указанията в 14,15 часа на 06.04.2013г. до 17,00 часа на същия ден да отстрани чрез пълномощника си констатираните непълноти.
При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство две трети от присъстващите членове на Централната избирателна комисия.
Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 3 и чл. 20, ал. 2, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице хипотезата на чл. 20, ал. 2, изр. второ от ИК, поради което Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Василев Манев в качеството му на председател на ПП „Средна европейска класа", чрез пълномощник адвокат Христо Борисов Моллов от Софийска адвокатска колегия, против решение № 45 от 06.04.2013 г. на РИК - Шумен.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1877-НС / 01.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1876-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения