Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2393-МИ/НР
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-213 от 24.09.2015 г. от ОИК – Велинград, към което е приложено заявление от Венко Димитров Балтаджиев – пълномощник на ПП „АБВ“, за промяна в ОИК – Велинград. Предлага се на мястото на Гергана Димитрова Балтаджиева-Захова – член на комисията, да бъде назначен Никола Гергиев Васев. Приложени са също молба-заявление от Гергана Димитрова Балтаджиева-Захова за освобождаване от длъжността член на ОИК – Велинград, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Николай Георгиев Васев, 3 бр. пълномощни.

На 28.09.2015 г. с вх. № МИ-10-233 в Централната избирателна комисия са постъпили оригиналите на приложените документи към преписката.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Гергана Димитрова Балтаджиева-Захова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Николай Георгиев Васев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения