Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2393-НС
София, 8 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от упълномощения представител на ПП „ДПС“ Юксел Руфат Расим срещу решение № 3-НС и решение № 7-НС от 29 март 2013 г. на РИК № 16 - Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 469-НС от 05.04.2013 г. от Юксел Руфат Расим - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 3-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, в частта по т. 2 от същото, с което РИК е решила, че обявява решенията си в деня на приемането им, а по изключение най-късно на следващия ден чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на община Пловдив, както и, че мястото за обявяване на решенията на РИК е информационното табло, поставено на входа на сградата, и решение № 7-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, с което РИК е определила работни групи от състава си и техните ръководители.
Жалбоподателят намира оспорените решения за незаконосъобразни поради противоречие с императивни норми на закона, като сочи разпоредбата на чл. 29, ал. 3, изр. 1 от ИК по отношение на първото решение, а по отношение на второто намира, че работните групи са образувани само с един член и ръководител, без да са определени другите членове на групата, като счита, че с това не са спазени елементарни правила за представителност за конституиране на колективните органи по силата на ИК и пропорциите в ръководството на такива органи, тъй като ПП „ДПС" няма нито един от определените ръководители на групи.
Допълнително по електронната поща е постъпило становище от председателя на РИК № 16 - Пловдив, който намира, че подадената жалба е недопустима поради просрочие с оглед на обстоятелството, че същата е входирана в деловодството на община Пловдив на 02.04.2013 г., извън 3-дневния срок за обжалване, като е приложена и заверена извадка от регистъра на община Пловдив. Алтернативно се поддържа становище, че жалбата е „неоснователна и необоснована" и се излагат съответните аргументи. ЦИК приема посоченото становище за сведение, доколкото същото не е подписано от председателя и секретаря на РИК, съгласно исканията на чл. 20, ал. 5 от ИК.
Централната избирателна комисия намира подадената жалба в частта й срещу решение № 3-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а по същество за частично основателна. Централната избирателна комисия не споделя аргументите на председателя на РИК № 16 - Пловдив, за просрочие на жалбата, тъй като видно от пощенското клеймо на плика, с който е подадена жалбата и който е приложен към преписката, жалбата е входирана в „Български пощи" в последния ден на срока, а именно 01.04.2013 г., поради което жалбата не се явява просрочена.
Централната избирателна комисия намира, че решение № 3-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив в частта му по т. 1 и 2, с които се определя само един способ за обявяване на решенията на РИК, а именно на общодостъпно място - информационно табло, поставено на входа на сградата, за незаконосъобразно, като постановено в противоречие с изричната разпоредба на чл. 29, ал. 2, изр. първо от ИК, с която разпоредба законодателят е предвидил два способа за обявяване решенията на РИК - чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, което РИК № 16 - Пловдив, е съобразила, и чрез публикуване на интернет страницата на РИК. В този смисъл следва да се укаже, че срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от второто по ред обявяване, като на екземплярите, които се публикуват на интернет страницата също се отбелязват датата и часът на публикуване.
С оглед на изложеното оспореното решение и в тази част следва да бъде отменено, а преписката върната на РИК № 16 - Пловдив, за ново произнасяне съобразно дадените указания.
Централната избирателна комисия намира жалбата срещу решение № 3-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, в частта, в която се указва, че обявяването на решенията се извършва в деня на приемането им, а по изключение най-късно в следващия ден, за неоснователна, а оспореният в тази му част акт за правилен и законосъобразен. Действително законодателят е разписал незабавно обявяване на решенията на РИК, но доколкото липсва легална дефиниция на изискването за незабавност, то следва да се съобразява и конкретната фактическа обстановка при приемане на съответното решение. Именно в този смисъл следва да се съобрази, че в случаите, когато районната избирателна комисия приема решенията си в края на деня, е фактически невъзможно във всеки конкретен случай те да бъдат обявени в рамките на същия ден, поради което РИК е предвидил по изключение да обявява решенията си в началото на следващия ден.
Централната избирателна комисия намира подадената жалба в частта й срещу решение № 7-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, за недопустима, като подадена от лице без правен интерес от оспорването и срещу акт на РИК, който не подлежи на самостоятелно обжалване.
С оспореното решение РИК е определил работни групи от състава си и техните ръководители, като с този акт не накърнява никакви законови права и интереси на жалбоподателя и по никакъв начин не влияе на правната сфера на представляваната от него политическа партия, тъй като Изборният кодекс не регламентира назначаването на работни групи от състава на РИК и не съдържа изискване за квотно представителство при определянето. Допълнително следва да се посочи, че оспореното решение не е окончателен акт по определяне на работните групи, тъй като същото не съдържа поименния им състав. В този смисъл оспореният акт се явява подготвителен и не подлежи на самостоятелно обжалване, поради което жалбата в тази й част следва да бъде оставена без разглеждане.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 29, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 3-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, в частта му по т. 1 и 2, с които се определя само един способ за обявяване на решенията на РИК, а именно на общодостъпно място - информационно табло, поставено на входа на сградата.
ВРЪЩА преписката на РИК № 16 - Пловдив, за ново произнасяне съобразно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящото решение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата срещу решение № 3-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, , в частта, в която се указва, че обявяването на решенията се извършва в деня на приемането им, а по изключение най-късно в следващия ден.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата в частта й срещу решение № 7-НС от 29.03.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, с което е определила работни групи от състава си и техните ръководители, като недопустима.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1877-НС / 01.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1876-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения