Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2392-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Сдружение национална младежка мрежа за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7 (7-1) от 02.04.2021 г. от Сдружение национална младежка мрежа, подписано от Камен Живков Караянев, упълномощен представител, регистрирана с Решение на ЦИК № 2193-НС от 10.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната и извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Филип Симеонов Кирев – представляващ сдружението в полза на Камен Живков Караянев.

- пълномощно от Камен Живков Караянев в полза на 31 (тридесет и едно) лица – упълномощени представители на Сдружение национална младежка мрежа;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 31 (тридесет и един) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 31 лица.

На 02.04.2021 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружение национална младежка мрежа.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 26 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК, за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 26 (двадесет и шест) упълномощени представители на Сдружение национална младежка мрежа за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Йордан Христов Йорданов

 

2.     

Кирил Бориславов Кирилов

 

3.     

Григорий Григоров Тодоров

 

4.     

Станислав Георгиев Димитров

 

5.     

Красимир Стоянов Асенов

 

6.     

Иван Екатеринов Георгиев

 

7.     

Георги Александров Цонев

 

8.     

Мариела Георгиева Кирилова

 

9.     

Ангелина Василева Додова

 

10.  

Вальо Иванов Тепавичаров

 

11.  

Илия Димитров Янков

 

12.  

Константин Илиянов Илиев

 

13.  

Валентин Иванов Петров

 

14.  

Станка Станчова Александрова

 

15.  

Руска Александрова Александрова

 

16.  

Теодора Иванова Пенчева

 

17.  

Николай Руменов Иванов

 

18.  

Генчо Атанасов Герасимов

 

19.  

Анатолий Иванов Варадинов

 

20.  

Младен Димитров Младенов

 

21.  

Георги Любенов Георгиев

 

22.  

Григор Иванов Григоров

 

23.  

Румен Костадинов Иванов

 

24.  

Юлиян Манолов Лозанов

 

25.  

Димитър Григоров Димитров

 

26.  

Деница Николова Александрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения