Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2391-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 29 от 02.04.2021 г. от сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“, представлявано от Иво Викторов Георгиев, чрез Димитър Симеонов Георгиев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Иво Викторов Георгиев, представляващ сдружението, в полза на Димитър Симеонов Георгиев;

- пълномощно от Иво Викторов Георгиев, представляващ сдружението, в полза на 26 (двадесет и шест) лица – представители на сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 26 (двадесет и шест) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

На 31 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 19 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 7 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 19 (деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Николай Георгиев Кафтанов

 

2.     

Мария Йорданова Стоймирска

 

3.     

Иво Христов Андонов

 

4.     

Татяна Спасова Карабельова

 

5.     

Ивайло Костадинов Динев

 

6.     

Юлия Трендафилова Динева

 

7.     

Аспарух Илиев Стоев

 

8.     

Даниела Чудомирова Стойкова

 

9.     

Васил Симеонов Стойков

 

10.  

Димитър Симеонов Георгиев

 

11.  

Димитър Емилов Кехайов

 

12.  

Емил Димитров Кехайов

 

13.  

Кръстьо Василев Стамболийски

 

14.  

Васил Николов Стамболийски

 

15.  

Стефан Иванов Николов

 

16.  

Спас Петров Попадиин

 

17.  

Йордан Христов Петров

 

18.  

Фронка Георгиева Петрова

 

19.  

Георги Николов Кафтанов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения