Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2389-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в РИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 468-НС/05.04.2013 г. от Павел Алексеев Христов - административен секретар на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в състава на РИК - Варна с оглед изявено желание от  Калин Светославов Калевски да бъдат прекратени пълномощията му като член на РИК - Варна.

Предложено е на негово място за член на РИК - Варна да бъде назначена Румяна Денчева Цветкова, ЕГН ... - от квотата с резерви на ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: пълномощни и заявление от Калин Калевски за прекратяване на пълномощията му като член на РИК - Варна.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Варна, област Варна, Калин Светославов Калевски, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна, област Варна, Румяна Денчева Цветкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения