Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2387-МИ
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Бисер Георгиев Миланов – независим кандидат за общински съветник в община Русе и Юлия Николова Маркова – представляващ инициативен комитет за издигане на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник в община Русе, срещу решение № 150-МИ от 25 септември 2015 г. на ОИК – Русе

Постъпили са искания по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-985 от 27.09.2015 г. от Бисер Георгиев Миланов – независим кандидат за общински съветник в община Русе и Юлия Николова Маркова – представляващ инициативен комитет за издигане на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник в община Русе, срещу решение № 150-МИ от 25 септември 2015 г. на ОИК – Русе.

В исканията, които по същество представляват жалби се прави възражение срещу извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ на списъците с избиратели, които подкрепят регистрацията на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник. Прави се искане да се извърши проверка за три от лицата, фигуриращи в списъците, за които такава не е била извършена.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-12-21 от 27 септември 2015 г. чрез ОИК – Русе е постъпило жалба – искане от Юлия Николова Маркова – представляващ инициативен комитет за издигане на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник, което по своята същност съдържа същите оплаквания, както в жалбите, подадени срещу решение № 150-МИ от 25 септември 2015 г. на ОИК – Русе. Предвид това Централната избирателна комисия присъединява искането в настоящото производство.

Централната избирателна комисия намира жалбите за процесуално допустими като подадени от надлежна страна и в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК. Като прецени представените доказателства по същество, приема, че жалбите са основателни.

С решение №150-МИ от 25 септември 2015 г. на ОИК – Русе е заличена регистрацията на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник в община Русе.

От оспорваното решение е видно, че с вх. № 172 от 27.09.2015 г. е постъпил протокол от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на последно представения с вх. № 159 от 22.09.2015 г. в ОИК списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Видно от писмено становище на ОИК с вх. № МИ-15-971 от 27.09.2015 г. на ЦИК, списъкът съдържа на хартиен носител подписи на 78 избиратели, а структурирания електронен вид на технически носител има 75 записа. От протокола за извършена проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ е видно, че предмет на проверката са били 75 записа, от които общ брой коректно установени записа 46. В преписката липсват данни разликата в броя на избирателите, подкрепили регистрацията на независимия кандидат между хартиения носител на подписката и техническия носител със структурирания електронен вид да е отбелязана по съответния ред от ОИК като нередовност или като забележка със срок за отстраняване.

Предвид изложеното ОИК – Русе следва да предаде списъка с подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за общински съветник, представен в ОИК с вх. № 159 от 22.09.2015 г. и съдържащ подписи на 78 избиратели за извършване на проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ на пълния списък с избиратели, а не само на 75 от тях.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №150-МИ от 25 септември 2015 г. на ОИК в община Русе за заличаване на регистрацията на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Русе, да предприеме действия при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения