Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2386-МИ
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Грудев – председател на предизборния щаб на ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ срещу решение № МИ-221 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Карлово за заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник

С писмо вх. № МИ-04-03-141 от 28.09.2015 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД „ГРАО“ на МРРБ относно извършена проверка на адресната регистрация на Илин Василев Василев, ЕГН …. От писмото е видно, че лицето има постоянен и настоящ адрес към 24.04.2015 г. в община Карлово.

Проверката в ГД „ГРАО“ е извършена по повод сигнал от ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ след обявяване на Решение № 2355-МИ от 25 септември 2015 г. на ЦИК, с което е оставена без уважение жалбата на партията срещу решение № МИ-221 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Карлово за заличаване на регистрацията на Илин Василев Василев като кандидат за общински съветник.

Централната избирателна комисия след като се запозна с материалите по преписката, приема, че са налице нови обстоятелства според, които Илин Василев Василев, ЕГН … отговаря на законовите изисквания да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в община Карлово.

Решение № МИ-221 от 24.9.2015 г. на ОИК – Карлово, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник, следва да се отмени, а жалбата, подадена от Георги Грудев – председател на предизборния щаб на ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ да бъде уважена.

Общинската избирателна комисия – Карлово следва да регистрира Илин Василев Василев, ЕГН … като кандидат за общински съветник в община Карлово и отрази това обстоятелство в публичния регистър на кандидатските листи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2355 МИ от 25 септември 2015 г. на Централната избирателна комисия.

ОТМЕНЯ Решение № МИ-221 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Карлово за заличаване на регистрацията на Илин Василев Василев, ЕГН … като кандидат за общински съветник в община Карлово.

УКАЗВА на Общинска избирателна комисия – Карлово да регистрира Илин Василев Василев, ЕГН … като кандидат за общински съветник в община Карлово, предложен от ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения