Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2385-МИ
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Никола Димитров Мандев против решение № 87-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Садово

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-976 от 26.09.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК – Садово, от Никола Димитров Мандев против решение № 87-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Садово.

Жалбоподателят счита обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено като такова. С оспорваното решение ОИК – Садово, е отказала регистрацията му като втори в кандидатската листа за общински съветници в община Садово, издигната от ПП „Национално движение за стабилност и възход“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. За да издаде обжалваното решение, ОИК – Садово се е мотивирала съгласно т. І, т. 1.3. от Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК, че не може да бъде регистрирано като кандидат за общински съветник лице, на което е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда. Жалбоподателят счита, че чл. 397, ал. 1 от ИК не въвежда ограничение такова лице да бъде регистрирано като кандидат в листа за общински съветници, тъй като право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са спазили условията на този член. Твърди се, че нормата не ограничава правото му да се регистрира, а само, че не може да бъде избиран.

При преценка на цялата преписка, приложена към жалбата, Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбата е подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, на което е отказана регистрация. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, тъй като Общинската избирателна комисия – Садово, правилно е отказала регистрация на жалбоподателя. При прегледа на документите към заявлението за регистрация на кандидатската листа за общински съветници на ПП „Национално движение за стабилност и възход“ ОИК правилно е установила, че вторият в листата кандидат за общински съветник Никола Димитров Мандев не отговаря на едно от особените изисквания, посочени в чл. 397 от ИК и по-конкретно чл. 397, ал. 1, предл. четвърто от ИК.

С оглед на горното ОИК – Садово, с обжалваното решение отказва регистрацията на втория в кандидатската листа за общински съветници в община Садово, издигнат от ПП „Национално движение за стабилност и възход“ – Никола Димитров Мандев, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., тъй като съгласно т. І, т. 1.3. от Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК не може да бъде регистриран като кандидат за общински съветник лице, на което му е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда. Обстоятелството, че не може да бъде избран предопределя и обстоятелството, че същият не може да бъде и регистриран.

Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК – Садово, е правилно и законосъобразно. В обжалваното решение ОИК – Садово, е приложила правилно материалния закон при преценка на условията, на които трябва да отговарят кандидатите за общински съветници и основателно е отказала регистрацията на жалбоподателя.

С оглед горното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Никола Димитров Мандев против решение № 87-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Садово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения