Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2384-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК № 07 – Габровски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-306 от 02.04.2021 г. е постъпило предложение от Ердоан Мехмед Узунов - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на РИК № 07 – Габровски. Предлага се на мястото на Христо Савчев Башев – член на РИК, да бъде назначен Кенан Раимов Сабриев от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: заявление от Христо Савчев Башев за освобождаването му като член на РИК; декларация – Приложение № 23-НС и копие от дипломата за завършено висше образование на Кенан Раимов Сабриев са налични в преписката по назначаване на РИК № 07 – Габровски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 07 – Габровски, Христо Савчев Башев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 07 – Габровски, Кенан Раимов Сабриев, ЕГН …, от списъкаа на предложените резервни членове.

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения