Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2384-МИ
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Станислава Добрева Драганова, Марийка Стефанова Недялкова, Биляна Драгнева Игнатова – независими кандидати за общински съветници, предложени от инициативен комитет „Български съюз Добруджа – БСД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са жалби от Станислава Добрева Драганова, Марийка Стефанова Недялкова, Биляна Драгнева Игнатова – независими кандидати за общински съветници до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-955, № МИ-15-956 и № МИ-15-958/26.09.2015 г. срещу решения № 109-МИ, № 110-МИ и № 111-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Добрич, относно заличаване регистрацията им като кандидати за общински съветници от кандидатската листа, предложена от инициативен комитет „Български съюз Добруджа – БСД“.

Преписките към жалбите са окомплектовани съгласно Решение №1409-МИ/20.01.2015 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия приема за съвместно разглеждане жалбите, тъй като същите касаят заличаване на регистрацията на кандидатската листа, предложена от инициативен комитет „Български съюз Добруджа – БСД“, независимо че ОИК – Добрич се е произнесла с три отделни решения.

Жалбоподателите оспорват решенията на ОИК – Добрич за заличаване на регистрацията им като независими кандидати за общински съветници в община Добрич, като твърдят, че същите са неправилни и незаконосъобразни. Излагат оплаквания, че към заявленията за регистрация са депозирани отделни списъци за всеки кандидат с подписи и данни на избиратели по образец общо на брой 500. Също така твърдят, че неправилно ОИК – Добрич въз основа на справката на ТЗ ГД „ГРАО“ е определила населението на община Добрич на над 100 000 жители. Според жалбоподателите на основание чл. 13 от ЗМСМА под население на общината следва да се разбира всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината. В информационните масиви на ГД „ГРАО“ към 19 септември 2015 г. населението на град Добрич, по посочените горни критерии, е 91 066 граждани, поради което и неправилно ОИК е определила броят на подкрепящите избиратели в подписката за независими кандидати за общински съветници.

След като се запозна с документите, приложени към жалбите, Централната избирателна комисия счита, че жалбите са подадени в срок, от лица с правен интерес, но по същество са неоснователни.

С решение № 105-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Добрич, е регистрирала кандидатската листа на инициативен комитет „Български съюз Добруджа – БСД“ за общински съветници при неприключила процедура. От входящия регистър на ОИК – Добрич за регистрация на независими кандидати за общински съветници се установява, че подписката не е представена в структуриран електронен вид съгласно изискванията на Решение 1637-МИ/31.08.205 г. на ЦИК и  чл. 416, ал. 2 от ИК. Възраженията на жалбоподателите относно броя на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници в община Добрич, в конкретния случай е неотносимо, тъй като подписката не е представена в структуриран електронен вид, което е самостоятелно законово основание за заличаване на регистрацията им.

Общинската избирателна комисия – Добрич, правилно  е взела решения № 109-МИ, № 110-МИ и № 111-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Добрич за заличаване регистрацията на Станислава Добрева Драганова, Марийка Стефанова Недялкова, Биляна Драгнева Игнатова – независими кандидати за общински съветници, съгласно чл. 418, ал. 5 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Станислава Добрева Драганова, Марийка Стефанова Недялкова, Биляна Драгнева Игнатова – независими кандидати за общински съветници, предложени от инициативен комитет „Български съюз Добруджа – БСД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения