Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2384-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА“, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 442-НС от 04.04.2013 г. на ЦИК от Даниел Иванов Стоянов - председател на Управителния съвет и председател на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 2 април 2013 г. по фирмено дело № 10155 от 1997 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Даниел Стоянов, представляващ сдружението в полза на 8 (осем) лица - представители на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", както следва:
1. Здравка Янчева Янева, ЕГН ...
2. Георги Иванов Митов, ЕГН ...
3. Десислава Спасова Данчева-Ризова, ЕГН ...
4. Петър Василев Василев, ЕГН ...
5. Даниела Янкова Петрова, ЕГН ...
6. Иван Димитров Букарев, ЕГН ...
7. Момяна Мартинова Гунева, ЕГН ...
8. Любомир Иванов Новиков, ЕГН ....
Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения