Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2383-МИ
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Петков Нейчев – независим кандидат за кмет на община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз “Добруджа – БСД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпила е жалба от Николай Петков Нейчев – независим кандидат за кмет на община Добрич, чрез ОИК – Добрич, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-954/26.09.2015 г. срещу решение № 112-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Добрич, попр. с решение № 116-МИ/25.09.2015 г. относно заличаване регистрацията на кандидата за кмет, издигнат от инициативен комитет „Български съюз “Добруджа – БСД“.

Към жалбата са приложени: предложение от инициативния комитет за регистрация на независим кандидат за кмет на община Добрич, (Приложение № 59-МИ от изборните книжа), заявление-съгласие (Приложение № 62-МИ от изборните книжа), 2 бр. декларация – (Приложение № 63 и 64-МИ от изборните книжа), заявление за регистрация на инициативния комитет и приложени документи към заявлението, решение № 112-МИ/24.09.2015 г. на ОИК – Добрич, попр. с решение № 116-МИ/25.09.2015 г., протокол на ТЗ ГД „ГРАО“ с вх. № 08-00-22/24.09.2015 г., протокол № 13/24.09.2015 г. на ОИК – Добрич, решение № 37-МИ/12.09.2015 г. на ОИК – Добрич, таблица на населението по постоянен и настоящ адрес, област Добрич, решение № 2080-МИ/10.09.2015 г. на ОИК – Добрич, решение № 104-МИ/22.09.2015 г., входящ регистър на ОИК – Велико Търново на инициативните комитети за издигане на кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове.

Жалбоподателят оспорва решението на ОИК – Добрич за заличаване на регистрацията му като независим кандидат за кмет на община Добрич, като твърди, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Излага оплаквания, че към заявлението за регистрация с вх. № 115/22.09.2015 г. са депозирани списъци с подписи и данни на избиратели по образец общо на брой над 1000. Отделно от това твърди, че неправилно ОИК – Добрич въз основа на справката на ТЗ ГД “ГРАО“ е определила населението на община Добрич на над 100 000 жители. Според жалбоподателя на основание чл. 13 от ЗМСМА под население на общината следва да се разбира всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината. В информационните масиви на ГД „ГРАО“ към 19 септември 2015 г. населението на град Добрич, по посочените горни критерии, е 91 066 граждани, поради което и неправилно ОИК е определила броят на подкрепящите избиратели в подписката за независим кандидат.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но по същество е неоснователна.

С решение № 104-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Добрич, е регистрирала независимия кандидат Николай Петков Нейчев за кмет на община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз „Добруджа – БСД“, при неприключила процедура. От протокола на ТЗ ГД „ГРАО“ се установява, че подписката на независимия кандидат не е приета за проверка, тъй като същата не е представена в структуриран електронен вид съгласно изискванията на Решение № 1637-МИ от 31 август 205 г. на ЦИК и  чл. 416, ал. 2 от ИК. Възражението на жалбоподателя относно броя на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в община Добрич, в конкретния случай е неотносимо, тъй като подписката не е представена в структуриран електронен вид, което е самостоятелно законово основание за заличаване на регистрацията му.

Общинската избирателна комисия – Добрич, правилно  е взела решение № 112-МИ от 24.09.2015 г., попр. с решение № 116-МИ/25.09.2015 г. № 141-МИ от 24.09.2015 г. за заличаване регистрацията на Николай Петков Нейчев, съгласно чл. 418, ал. 5 от ИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Добрич, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Петков Нейчев – независим кандидат за кмет на община Добрич, издигнат от инициативен комитет „Български съюз „Добруджа – БСД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

                                                          


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения