Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2383-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Пазарджик, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № 454/04.04.2013 г. от Юмер Мустафа Хамза - председател на Областния съвет на ПП „ДПС"- Пазарджик, за промени в РИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на секретаря Сергей Манушов Кичиков да бъде назначена Васвие Байрамалиева Мехмедова, досегашен член, и за член на комисията да бъде назначен Али Али Мареков. Към предложението е приложено заявление от Сергей Манушов Кичиков за освобождаването му като секретар на РИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лична карта и копия от дипломи за завършено висше образование на Васвие Байрамалиева Мехмедова и Али Али Мареков и пълномощно в полза на Юмер Мустафа Хамза.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК - Пазарджик, област Пазарджик, Сергей Манушов Кичиков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на РИК - Пазарджик, област Пазарджик, Васвие Байрамалиева Мехмедова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на РИК - Пазарджик, област Пазарджик, Али Али Мареков, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения