Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2380-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-9) от 01.04.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от Тодор Христов Гунчев, чрез упълномощения представител Валери Любенов Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 2184-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружението, в полза на Валери Любенов Димитров;

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 136 (сто тридесет и шест) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 136 (сто тридесет и шест) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 136 лица.

На 01.04.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 124 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 12 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 124 (сто двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

    №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.              

Дамян Асенов Хаджиев

 

2.              

Емил Росенов Чукалов

 

3.              

Елена Славеева Радева

 

4.              

Живко Ангелов Йовчев

 

5.              

Златка Колева Милчева

 

6.              

Иван Николаев Николов

 

7.              

Кирил Иванов Господинов

 

8.              

Красимир Петров Тодоров

 

9.              

Лидия Маринова Тодорова

 

10.           

Николай Любомиров Маринчев

 

11.           

Татяна Недялкова Точева

 

12.           

Михаил Цолов Зарчев

 

13.           

Румяна Стоянова Гоцева

 

14.           

Калинка Костадинова Базунчева

 

15.           

Николай Димитров Канатов

 

16.           

Ива Бойкова Дачева

 

17.           

Красимира Костадинова Димитрова-Пранжева

 

18.           

Галина Иванова Танева

 

19.           

Гергана Йорданова Иванова

 

20.           

Иван Стоилов Филипов

 

21.           

Величка Благова Китова

 

22.           

Тодорка Богданова Филипова

 

23.           

Спас Димитров Райков

 

24.           

Спас Георгиев Райков

 

25.           

Иванка Тодорова Вукева

 

26.           

Снежанка Томова Келешева

 

27.           

Маруся Георгиева Манджукова

 

28.           

Богдан Димов Димчев

 

29.           

Люляна Богданова Райкова

 

30.           

Райна Михайлова Гилева

 

31.           

Пенка Георгиева Кратунчева

 

32.           

Димчо Димитров Чолаков

 

33.           

Гергана Йорданова Христова

 

34.           

Петър Тодоров Стоянов

 

35.           

Величка Николова Пепечкова

 

36.           

Елизабет Недкова Петрова

 

37.           

Христо Емилов Петков

 

38.           

Боряна Михайлова Михайлова

 

39.           

Мария Цветанова Колева

 

40.           

Христо Василев Бързев

 

41.           

Тодор Димитров Танков

 

42.           

Мария Иванова Танкова

 

43.           

Марин Димитров Манолов

 

44.           

Владимир Александров Караколев

 

45.           

Запринка Костадинова Фиткарова

 

46.           

Иван Ангелов Иванов

 

47.           

Костадин Фердинандов Кафеджийски

 

48.           

Младен Здравков Пранджев

 

49.           

Спас Петров Спасов

 

50.           

Красимира Иванова Лулова

 

51.           

Здравка Костадинова Киричева

 

52.           

Огнян Спасов Мухов

 

53.           

Стоянка Стоилова Николова

 

54.           

Николай Йорданов Добрев

 

55.           

Трендафил Христов Шопов

 

56.           

Владимир Христов Шопов

 

57.           

Росица Димитрова Везева

 

58.           

Николай Спасов Беличкин

 

59.           

Георги Йорданов Илиев

 

60.           

Йордан Василев Георгиев

 

61.           

Спас Николов Беличкин

 

62.           

Петър Георгиев Тодоров

 

63.           

Георги Иванов Присадов

 

64.           

Емил Петров Донгов

 

65.           

Марияна Николова Ангелова

 

66.           

Ангел Георгиев Ангелов

 

67.           

Генка Тодорова Добрева

 

68.           

Емилия Малинова Гаджева

 

69.           

Любка Стоянова Сурджийска

 

70.           

Тодор Петков Златков

 

71.           

Петранка Костадинова Коцева

 

72.           

Васил Янков Василев

 

73.           

Асен Мариев Запрянов

 

74.           

Иван Асенов Еминов

 

75.           

Божидар Анов Янков

 

76.           

Емилия Георгиева Стефанова

 

77.           

Ангел Христосков Атанасов

 

78.           

Рени Николова Стоянова

 

79.           

Николай Димитров Петков

 

80.           

Йорданка Алексова Кофова

 

81.           

Красимир Николаев Джонев

 

82.           

Тихомир Василев Куков

 

83.           

Гинка Йорданова Ангелова

 

84.           

Нина Стоянова Ихтиманска

 

85.           

Божидара Ангелова Пенева

 

86.           

Андрей Стефанов Андреев

 

87.           

Стоян Стефанов Величков

 

88.           

Мария Георгиева Атанасова

 

89.           

Иван Василев Стефанов

 

90.           

Панайот Спасов Шуманов

 

91.           

Мария Славчова Тонова

 

92.           

Любка Петрова Сербезова

 

93.           

Диана Петрова Мусиевска

 

94.           

Людмила Александрова Таслакова

 

95.           

Георги Йорданов Илиев

 

96.           

Стефан Николов Миховски

 

97.           

Айнур Халитова Топалова

 

98.           

Атидже Айдънова Дупаилова

 

99.           

Гюлшен Айрула Еркек

 

100.       

Гергана Георгиева Кендерова

 

101.       

Сандо Йосков Ангелов

 

102.       

Янко Костов Захариев

 

103.       

Есменол Адем Мехмед

 

104.       

Гергана Ангелова Ангелова

 

105.       

Асен Иванов Асенов

 

106.       

Ненко Хариев Асенов

 

107.       

Минка Михайлова Иванова

 

108.       

Цветан Сергеев Александров

 

109.       

Ангел Сергеев Александров

 

110.       

Калинка Георгиева Янева

 

111.       

Виктор Цанков Мехмед

 

112.       

Цанко Йосифов Янков

 

113.       

Йоско Атанасов Ангелов

 

114.       

Мирослав Анатолиев Иванов

 

115.       

Николай Георгиев Главчев

 

116.       

Николай Пламенов Борисов

 

117.       

Патрисия Цветанова Петрова

 

118.       

Стефан Цветозаров Вълков

 

119.       

Павел Евгениев Илиев

 

120.       

Калин Павлинов Милев

 

121.       

Димитър Иванчев Димитров

 

122.       

Милена Стефанова Георгиева

 

123.       

Ердоан Османов Мустафов

 

124.       

Аделина Костова Спасова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения