Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2379-МИ/НР
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Горна Малина, Софийска област

Постъпил е сигнал с вх. № МИ-10-226/26.09.2015 г. на ЦИК от Ана Савова Бонева – преупълномощена от Бисер Димитров Бъчваров – пълномощник на Михаил Райков Миков – председател на Националния съвет на БСП за неучастието на Жасмина Милева Карамитева – председател на ОИК – Горна Малина, назначена с Решение № 1573-МИ/НР от 29.08.2015 г. на ЦИК. в пет поредни или общо шест заседания на комисията до 25.09.2015 г. включително. Към сигнала са приложени: пълномощни; удостоверения за регистрация на партия в ОИК № 40 от 12.09.2015 г.; разпечатки от сайта на община Горна Малина в секция „ОИК 2015-2019 г.“; протоколи №№ 8-14 вкл. на ОИК – Горна Малина; решение № 6 от 08.09.2015 г. по протокол 1/08.09.2015 г. – общо 40 листа.

Видно от приложените протоколи от заседанията на ОИК – Горна Малина №№ 8 – 12 включително и № 14, председателят не е участвал в тях. Нещо повече, видно от протокол № 13 на 23.09.2015 г., подписан от самата нея, тя се запознава с взетите решения по протоколи №№ 8 – 12 включително, като не е направила възражение за грешки по дневния ред, начина на свикването им и приемането на решенията по тях. По този начин недвусмислено потвърждава, че няма уважителни причини за своето отсъствие от работата на ОИК. В същия документ не се намират данни за възражения и допълнения от председателя на ОИК за неучастието й от проведените шест (от общо 14 заседания от започване на работата на комисията до 25.09.2015 г.) заседания по уважителни причини.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от предоставените доказателства прави следните изводи: налице са предпоставките на чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс като посоченото длъжностно лице е осъществило и двете хипотези на цитирания състав – неучастие в пет поредни от общо шест заседания на ОИК – Горна Малина през годината до сега: 16.09., 17.09., 18.09., 19.09., 20.09., 22.09. и 25.09.2015 г. и ЦИК следва да прекрати пълномощията на Жасмина Милева Карамитева като член и председател на ОИК – Горна Малина.

В Централната избирателна комисия по електронната поща са постъпили заявления с вх. № МИ-10-229 от 26.09.2015 г. и 27.09.2015 г. на ЦИК от Николай Атанасов Стоилов – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, за промяна в ОИК – Горна Малина. Предлага се на мястото на Жасмина Милева Карамитева – председател на комисията, да бъде назначен Емил Георгиев Христов, досегашен член, а на негово място да бъде назначена Анелия Милчова Ангелова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Анелия Милчова Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Горна Малина, Софийска област, Жасмина Милева Карамитева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Горна Малина, Софийска област, Емил Георгиев Христов, ЕГН … - досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Горна Малина, Софийска област, Анелия Милчова Ангелова, ЕГН ...

На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения