Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2379-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На 4 април 2013 г. е постъпила молба от Румен Маринов Йончев - председател на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" чрез адвокат Явор Хайтов с приложен договор за правна защита и съдействие, с която се иска ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" да бъде заличена за участие в насрочените на 12 май 2013 г. избори за 42-ро Народно събрание, както и да бъде издаден документ на партията, въз основа на който да им бъде възстановен внесеният депозит.
По отношение на първото искане, от една страна, не са представени доказателства, установяващи правото представляващият партията да прави това искане. От друга страна, Централната избирателна комисия счита, че в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие. В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай. Но дори да се счете, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г. включително (45 дни преди изборния ден).
Заявлението на председателя на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" е заведено с вх. № 456-НС от 04.04.2013 г. или 8 дни.
По отношение на второто искане в молбата за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при проведени избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си, в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2 , т. 1 и чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2263-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
ОТКАЗВА да възстанови внесеният в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения