Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2378-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 18-1 от 01.04.2021 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Иванка Дончева Делева чрез пълномощника Ивайло Тодоров Цветков, регистрирана с Решение на ЦИК № 2167-НС от 19.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на Ивайло Тодоров Цветков;

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на 16 (шестнадесет) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 16 (шестнадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 16 лица.

От извършената проверка на лицата от приложения към заявлението списък се установява, че към датата на регистрацията 15 от лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г на ЦИК, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 15 (петнадесет) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Александър Ангелов Цветков

 

2.

Бранимир Тодоров Славчев

 

3.

Васил Асенов Борисов

 

4.

Замфир Руменов Иванов

 

5.

Илиян Алексеев Илиев

 

6.

Любомир Иванов Тодоров

 

7.

Любомир Любенов Бориславов

 

8.

Любомир Радославов Любенов

 

9.

Мелани Михайлова Сергеева

 

10.

Милован Жан Панталеев

 

11.

Михаела Иванова Маринова

 

12.

Пламен Гришев Илиев

 

13.

Светослав Кирилов Тошков

 

14.

Станислав Славейков Ангелов

 

15.

Теодор Бранимиров Тодоров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения