Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2378-МИ
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от МК „КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ВРАЦА“ срещу решение № 138 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Враца

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-952/25.09.2015 г. от МК „КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ВРАЦА“, представлявана от Юлиан Петров Кирилов, срещу решение № 138 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Враца, с което ОИК е отказала да регистрира кандидатска листа за кмет на кметство Вировско в община Враца на местна коалиция „КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ВРАЦА“. Към жалбата са приложени предложение за регистрация на кандидатска листа (Приложение № 58-МИ), заявление – съгласие от кандидат (Приложение № 62-МИ), декларация 1 брой (Приложение № 63-МИ), молба от представляващия местна коалиция с вх. № 46 от 24.09.2015 г.

Прави се искане ЦИК да отмени обжалваното решение с произтичащите от това последици.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея документи, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срок, но се явява неоснователна.

В жалбата се съдържат данни, че документите за регистрация са подадени в ОИК на 24.09.2015 г., което е два дни след изтичане на законовия преклузивен срок – 22.09.2015 г. Твърди се, че причина за по-късното подаване на документите от жалбоподателя в ОИК е изпращането им преди това по пощата на грешен адрес, но няма представени доказателства в подкрепа на твърдението. Обстоятелството, че жалбоподателят не е организирал правилното и своевременно подаване на документите в ОИК не е основание за отмяна на обжалваното решение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от МК „КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ВРАЦА“ срещу решение № 138 на ОИК – Враца, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения