Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2378-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На 1 април 2013 г. е постъпило заявление за отказ от регистрация на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО". Заявлението е подписано от представляващия партията Христо Христов Панчугов. Заявява се отказ от регистрация на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" и молба за заличаване на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" от регистъра на политическите партии, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г.
Приложени са: протокол от заседание на Националното ръководство на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" от 1.04.2013 г. с присъствен лист към него, и оригинал на удостоверение № 47 от 27 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партията. От представения протокол от заседание на Националното ръководство на партията е видно, че е взето решение партията да не участва в парламентарните избори, насрочени на 12 май 2013 г., и в тази връзка председателят да депозира в ЦИК искане за отказ от регистрация на партията и заличаването й от регистъра на политическите партии, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., както и да върне в оригинал удостоверение от ЦИК № 47 от 27 март 2013 г.
Централната избирателна комисия счита, че по искането за заличаване на регистрацията на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие.
В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай.
Дори да се приеме, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г. включително (45 дни преди изборния ден).
Заявлението на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" е заведено на 1 април 2013 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на страницата от регистъра, на която е вписано заявлението на партията за участие в изборите, или 4 дни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2271-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения