Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2377-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 27 от 31.03.2021 г. от сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България, представлявано от Румяна Христова Дечева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Румяна Христова Дечева, представляваща сдружението, в полза на 10 (десет) лица – представители на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права –България;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 10 (десет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

На 31 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – Българияq за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 (десет) упълномощени представители на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Чавдар Цветков Гагов

 

2.

Светлозар Цветков Гагов

 

3.

Стоил Иванов Цицелков

 

4.

Румяна Христова Дечева

 

5.

Коста Георгиев Стоянов

 

6.

Тодор Милев Балтов

 

7.

Петър Милев Балтов

 

8.

Виктор Деянов Янев

 

9.

Розалина Петрова Гьобеклиева-Балтова

 

10.

Михаил Петров Василев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения