Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2373-НС
София, 1 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-7 от 01.04.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2185-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на 28 (двадесет и осем) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 28 (двадесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 28 лица.

На 01.04.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 27 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 27 (двадесет и седем) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Владимир Пламенов Делчев

 

2.     

Георги Манахилов Георгиев

 

3.     

Дафинка Стефанова Вангелова

 

4.     

Евгения Дончева Бонева

 

5.     

Живка Апостолова Жекова

 

6.     

Ивайло Иванов Николов

 

7.     

Иван Димчев Иванов

 

8.     

Камелия Владимирова Хараламбова

 

9.     

Маргаритка Павлова Петева

 

10.  

Марин Димитров Машев

 

11.  

Марина Петрова Митева

 

12.  

Маруся Ангелова Велева

 

13.  

Миглена Иванова Никовска

 

14.  

Милен Георгиев Точев

 

15.  

Михаил Георгиев Делигеоргиев

 

16.  

Никола Димов Стоянов

 

17.  

Николай Запрянов Ников

 

18.  

Петър Танев Ценов

 

19.  

Росица Петева Колева

 

20.  

Симеон Ангелов Михайлов

 

21.  

Таня Атанасова Николова

 

22.  

Теменужка Георгиева Георгиева

 

23.  

Теменужка Драгиева Латева

 

24.  

Тенчо Недялков Димитров

 

25.  

Тенчо Русев Тенев

 

26.  

Тодор Недков Добчев

 

27.  

Тонка Митева Даскалова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения