Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2373-МИ/НР
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Радослав Стойков – представляващ Българска социалистическа партия, срещу решение № 82-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Хайредин

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-972/26.09.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК – Хайредин, от Радослав Стойков – представляващ Българска социалистическа партия, срещу решение № 82/МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Хайредин, относно разпределението на местата на председател и заместник-председател на СИК № 0635000008.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 84/МИ/26.09.2015 г.; копие на решение № 82/МИ/НР/24.09.2015 г.; протокол № 13/24.09.2015 г. на ОИК – Хайредин; пълномощно № 151/07.09.2015 г. и пълномощно на Радослав Тодоров Стойков; протокол от 16.09.2015 г. на община Хайредин; копие на решение № 82/МИ/НР на ОИК – Хайредин, поставено на общодостъпно място.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Хайредин, като твърди, че то изцяло противоречи на чл. 87, т. 5 във връзка с чл. 89 от ИК, като приема, че не е постигнато съгласие на проведените консултации между представителите на партиите и коалициите. Заявява своето искане да бъде отменено решение № 82/МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Хайредин, като незаконосъобразно, респ. нищожно, и иска Централната избирателна комисия да се произнесе по същество, като утвърди състава на СИК № 008 в с. Рогозен, като представителят на БСП да заеме председателското място.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но по същество е неоснователна.

На 16.09.2015 г. в община Хайредин на проведените консултации всички присъстващи представители на партии и коалиции са постигнали съгласие за съставите и ръководствата на седем от осемте СИК. Единствено не е постигнато съгласие относно ръководния състав на секция № 008 – с. Рогозен. В този смисъл е и особеното мнение на Радослав Стойков, тъй като БСП няма нито една председателска длъжност от осемте секционни избирателни комисии.

Видно от направеното разпределение формулата за разпределение на бройките на ръководните места е правилно приложена, като на партия „ГЕРБ“ са определени 8 ръководни места, на коалиция „БСП лява България „ – 4 ръководни места; партия „ДПС“ – 4, коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ – 1; коалиция „Реформаторски блок“ – 2, коалиция „България без цензура“ – 2, коалиция „АБВ“ – 1 бр. и партия „Атака“ – 1.

На заседание на 24.09.2015 г. председателят на комисията е подложил на гласуване председателското място да бъде заето от представителя на БСП. Предложението не е било прието с гласували 2 гласа „за“ и 9 „против“. След това е предложил председателското място в СИК № 008 да бъде заето от представителя на партия „ГЕРБ“, за което са гласували 9 гласа „за“ и 2 гласа „против“.

След проведеното гласуване ОИК – Хайредин, е взела решение № 82/МИ/НР от 24.09.2015 г. ОИК – Хайредин, с което е определила мястото на председател в секция № 008 – с. Рогозен, да бъде заето от представителя на партия „ГЕРБ“, а мястото на заместник-председател – от представителя на партия БСП.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Хайредин, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Радослав Стойков – представляващ Българска социалистическа партия, срещу решение № 82/МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Хайредин, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения