Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2372-МИ
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Маню Генов Манев – независим кандидат за общински съветник за община Разград, издигнат от инициативен комитет, против Решение № 154/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград

Постъпила е жалба чрез ОИК – Разград, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-929/25.09.2015 г. от Маню Генов Манев – независим кандидат за общински съветник за община Разград, издигнат от инициативен комитет, против Решение № 154/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград, с което е отказана регистрацията на независимия кандидата за общински съветник Маню Генов Манев.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано, постановено в нарушение на чл. 417, ал. 2 от ИК, а ОИК – Разград, умишлено е препятствала приемането на документи и не е дала разяснения и указания за отстраняването на нередовности. Иска се отмяна на решението, като жалбоподателят да бъде допуснат до участие в местни избори 2015 г. като независим кандидат за общински съветник в община Разград.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – неоснователна.

Видно от документите по преписката предложение от инициативен комитет за регистрация на Маню Генов Манев като независим кандидат за общински съветник в община Разград с вх. № 123-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград, е подадено в 15,40 ч. от представляващия инициативния комитет Галин Стоянов Ганчев. Съществува запис и подпис на представляващия инициативния комитет, че в 16,00 ч. на 22.09.2015 г. е бил уведомен за нередности в документите, а именно, че списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, не е представен в структуриран електронен вид съгласно чл. 416, ал. 2 от ИК, като изрично му е даден срок до 18,00 ч. на 22.09.2015 г. да отстрани тази нередовност.

Видно от протокола на ОИК от 22.09.2015 г. съгласно текста на т. 34 от дневния ред ОИК – Разград, който по същество мотивира решение № 154/МИ от 22.09.2015 г., ОИК – Разград е била подробно запозната от докладчика с фактическата ситуация по случая, а въпреки дадените и обективно документирани указания на представляващия инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Маню Генов Манев, списъкът с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, не е бил представен в надлежния структуриран електронен вид, а в нарушение на чл. 416, ал. 2 от ИК, в указания срок този списък е бил представен на електронен носител само пресниман в pdf формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 416, ал. 2, чл. 417, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Маню Генов Манев – независим кандидат за общински съветник за община Разград, издигнат от инициативен комитет, против Решение № 154/МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Разград, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 244-МИ / 16.06.2021

    относно: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

  • № 243-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

  • № 242-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

  • всички решения