Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2372-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „Обединена Социалдемокрация“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На 1 април 2013 г. е постъпило заявление за отказ от регистрация на ПП „Обединена Социалдемокрация". Заявлението е подписано от представляващия партията Кольо Петков Парамов. Заявява се отказ за участие на ПП „Обединена Социалдемокрация" и искане да бъде заличена направената регистрация и да бъде върнат на партията внесеният депозит.
Приложени са препис-извлечение от протокол от 23.03.2013 г. и от Национална конференция на ПП „Обединена социалдемокрация" с взето решение, в случай че не бъде постигнато съгласие за съвместно участие на партията с други политически сили в изборите на 12 май 2013 г., че ПП „Обединена Социалдемокрация" се отказва от самостоятелно участие в изборите и задължава председателя да подаде своевременно заявление за това в ЦИК. Приложени са и заверено копие от присъствени листове и пълномощно на името на приносителя.
По отношение на първото искане за заличаване на регистрацията на политическата партия Централната избирателна комисия счита, че по него следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие. В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай. Но дори да се счете, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г. включително (45 дни преди изборния ден). Заявлението на ПП „Обединена Социалдемокрация" е заведено на 1 април 2013 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на страницата от регистъра, на която е вписано заявлението на партията за участие в изборите, или 4 дни след изтичане на законово определения срок. Освен това Изборният кодекс не допуска регистрация на политически партии и коалиции от партии за участие в изборите за народни представители под условие.
По отношение на второто искане в заявлението за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при проведени избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си, в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2 , т. 1 и чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „Обединена социалдемокрация" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2298-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
ОТКАЗВА да възстанови внесеният в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „Обединена Социалдемокрация" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения