Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2371-НС
София, 1 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК № 19 – Русенски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-294 от 01.04.2021 г. е постъпило предложение от Пламен Дулчев Нунев - упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ за промяна в състава на РИК № 19 – Русенски. Предлага се на мястото на Николай Иванов Братованов – секретар на РИК, да бъде назначена Анелия Недкова Петрова – досегашен член на РИК, а на мястото на Анелия Недкова Петрова да бъде назначена Теодора Михайлова Донева, от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: молба от Николай Иванов Братованов за освобождаването му като секретар на РИК; декларация – Приложение № 23-НС и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Михайлова Донева са налични в преписката по назначаване на РИК № 19 – Русенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК № 19 – Русенски, Николай Иванов Братованов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на РИК № 19 – Русенски, Анелия Недкова Петрова, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 19 – Русенски, Теодора Михайлова Донева, ЕГН …, от предложения резервен състав.

На назначения секретар и член на РИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения