Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2370-НС
София, 1 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 28 от 01.04.2021 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов - председател, чрез Мария Венцеславова Тенчева за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Георги Николов Атанасов, представляващ сдружението, в полза на Мария Венцеславова Тенчева;

- пълномощно от Мария Венцеславова Тенчева в полза на 44 (четиридесет и четири) лица – представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 44 (четиридесет и четири) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- удостоверение за актуално състояние от СГС, издадено на 18.03.2021 г. по ф.д. № 16/2012 г.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

На 31 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 36 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 8 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 36 (тридесет и шест) упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Йоан Златков Иванов  
2. Александър Атанасов Атанасов  
3. Калоян Петров Петров  
4. Гергана Иванова Петкова  
5. Диян Иванов Райнов  
6. Милена Трифонова Митева  
7. Атанас Илиев Андонов  
8. Мима Петрова Кирева  
9. Мирела Красимирова Петрова  
10. Галина Лалева Станчева  
11. Пламен Иванов Панайотов  
12. Румяна Тилева Ангелова  
13. Милена Тенева Ганева  
14. Дияна Господинова Иванова  
15. Милена Николаева Стоянова  
16. Иванка Йорданова Георгиева  
17. Невена Иванова Ангелова  
18. Мая Дончева Узунова  
19. Илиана Боянова Желева  
20. Ирина Енчева Стайкова  
21. Нели Донева Даскалова - Генчева  
22. Николина Добрева Атанасова  
23. Галина Добрева Христова  
24. Таня Райкова Андонова  
25. Мария Стоянова Илиева  
26. Иванка Динева Тонева  
27. Катя Господинова Дичева  
28. Христина Иванова Илиева  
29. Мартин Динков Господинов  
30. Светла Георгиева Люцканова  
31. Анита Ангелова Инджова  
32. Катя Атанасова Инджова  
33. Минко Иванов Минков  
34. Величка Стоянова Вълканова  
35. Иван Николов Динев  
36. Галина Михова Михайлова  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения