Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2370-МИ
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник в община Кюстендил срещу решение № 133 и 134-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-148/24.09.2015 г. от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил срещу решения № 133 и 134 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбоподателят оспорва регистрацията на Петър Георгиев Паунов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил от коалиция „Кюстендил“ в изборите за общински съветници и за кмет на 25 октомври 2015 г. като твърди, че доколкото му е известно Петър Георгиев Паунов е бил поставен под ограничено запрещение в миналото му и в периода когато все още не е бил публична личност.

След като разгледа жалбата Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок, но се явява недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК  тъй като на обжалване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Младен Стоянов Ризов - кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник в община Кюстендил, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения