Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2366-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-8) от 31.03.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от Тодор Христов Гунчев, чрез упълномощения представител Валери Любенов Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 2184-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружението, в полза на Валери Любенов Димитров;

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 58 (петдесет и осем) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 58 (петдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 58 лица.

На 31.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 54 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 54 (петдесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

    №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Марияна Живкова Бежанска

 

2.     

Методи Стойчев Йорданов

 

3.     

Велимир Бойков Кулев

 

4.     

Надежда Йорданова Гаврилова

 

5.     

Костадин Любимов Пранжев

 

6.     

Даниела Томчева Кънева

 

7.     

Васил Тодоров Църкварски

 

8.     

Кирил Владимиров Марчев

 

9.     

Екатерина Димитрова Самарджийска

 

10.  

Исмаил Исмаилов Шишкарев

 

11.  

Рамиз Ферад Метуш

 

12.  

Георги Василев Вълчев

 

13.  

Невим Алимова Онбашиева

 

14.  

Северин Арсов Бекяров

 

15.  

Велко Лазаров Лазаров

 

16.  

Кръстю Методиев Шейтанов

 

17.  

Ангелина Димитрова Агъдова

 

18.  

Петър Георгиев Аврамов

 

19.  

Велика Ангелова Таранинова

 

20.  

Пламен Красимиров Парапанов

 

21.  

Иванка Стоянова Какалова

 

22.  

Костадин Стоянов Ташев

 

23.  

Димитър Георгиев Трендафилов

 

24.  

Димитър Иванов Велев

 

25.  

Райна Самуилова Методиева

 

26.  

Диана Атанасова Проева-Александрова

 

27.  

Кирил Костадинов Пандев

 

28.  

Божидар Славчев Гошевски

 

29.  

Здравка Дамянова Гошевска

 

30.  

Людмила Божидарова Гошевска

 

31.  

Георги Борисов Иванов

 

32.  

Атанас Димитров Савов

 

33.  

Никола Василев Балджиев

 

34.  

Олег Крумов Янкулов

 

35.  

Емил Кирилов Муларов

 

36.  

Александър Илиев Панчев

 

37.  

Венцислав Георгиев Шиндов

 

38.  

Здравко Миланов Ушатов

 

39.  

Виолета Иванова Ташкова

 

40.  

Александър Георгиев Дончев

 

41.  

Момчил Валентинов Драганов

 

42.  

Симеон Петев Чантов

 

43.  

Кристиян Денчев Денчев

 

44.  

Кристиян Калоянов Духалов

 

45.  

Незабравка Момчилова Миткова

 

46.  

Антоанета Йорданова Георгиева

 

47.  

Рени Иванова Симеонова

 

48.  

Надежда Венкова Захариева

 

49.  

Милен Цоков Иванов

 

50.  

Мария Стоянова Колева

 

51.  

Стефан Цанков Цанев

 

52.  

Юлия Димитрова Петрова

 

53.  

Йордан Красимиров Михайлов

 

54.  

Калоян Антонов Петков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения