Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2365-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение “Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-5 от 31.03.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Габриела Варленова Величкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2183-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на Габриела Варленова Величкова; 

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 144 (сто четиридесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 144 (сто четиридесет и четири) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 144 лица.

На 31.03.2021 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 131 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК, а за 13 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 131 (сто тридесет и едно) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Георги Ангелов Стамболиев

 

2.     

Мария Страхилова Пендева

 

3.     

Георги Руменов Панайотов

 

4.     

Пламен Симеонов Николов

 

5.     

Нейчо Йорданов Йорданов

 

6.     

Петър Диянов Пенев

 

7.     

Николай Радков Радев

 

8.     

Стоянка Власакиева Христова

 

9.     

Камен Петров Друмев

 

10.  

Данаил Петров Генчев

 

11.  

Димитър Стоянов Овчаров

 

12.  

Елена Димитрова Овчарова

 

13.  

Мончо Димов Монев

 

14.  

Никола Монев Монев

 

15.  

Петя Драгнева Великова

 

16.  

Румяна Димитрова Георгиева

 

17.  

Митка Петрова Иванова

 

18.  

Стоян Станев Стоянов

 

19.  

Георги   Иванов Желев

 

20.  

Борис Георгиев Спасов

 

21.  

Димитър Милков Георгиев

 

22.  

Иван Николаев Николаев

 

23.  

Нина Ангелова Чавдарова

 

24.  

Стоянка Костадинова Чуренлиева

 

25.  

Александра Константинова Берданкова

 

26.  

Галин Неделчев Дурев

 

27.  

Ралица Костадинова Сатанска

 

28.  

Стефан Николаев Георгиев

 

29.  

Анна Петрова Борисова

 

30.  

Даниел Дилянов Бомбалов

 

31.  

Десислава Генова Генова

 

32.  

Елена Петрова Иванова

 

33.  

Минчо Росенов Афузов

 

34.  

Васил Добрев Петров

 

35.  

Добри Бориславов Добрев

 

36.  

Асен Илиев Асенов

 

37.  

Георги Иванов Атанасов

 

38.  

Георги Петров Кузмов

 

39.  

Митко Кузманов Карагьозов

 

40.  

Славчо Кузманов Карагьозов

 

41.  

Костадин Милушев Алексов

 

42.  

Васил Стоилов Бонев

 

43.  

Александър Спасов Трайков

 

44.  

Мария Павлинова Иванова

 

45.  

Дебора Емилова Тодорова

 

46.  

Ралица Милчева Ангелова

 

47.  

Стела Янева Димова

 

48.  

Ася Кирилова Величкова

 

49.  

Анита Иванова Кирилова

 

50.  

Петър Николаев Липчев

 

51.  

Иво Станкеев Иванов

 

52.  

Стелиана Стоянова Георгиева

 

53.  

Мария Тодорова Тодорова

 

54.  

Калин Миланов Гьошков

 

55.  

Стефка Енчева Великова

 

56.  

Цонко Георгиев Цонев

 

57.  

Мартин Василев Янчев

 

58.  

Елена Александрова Манчева

 

59.  

Джоана Василева Янчева

 

60.  

Васил Страхилов Янчев

 

61.  

Даниел Ивов Димитров

 

62.  

Катерина Георгиева Янчева

 

63.  

Радослав Бойков Зафиров

 

64.  

Мария Боянова Раева

 

65.  

Габриела Стефанова Борисова

 

66.  

Стоян Иванов Бресковски

 

67.  

Десислава Колева Колева

 

68.  

Магдалена Георгиева Дончева

 

69.  

Пенка Донева Маркова

 

70.  

Пламена Неделчева Тончева

 

71.  

Галина Ангелова Станкова

 

72.  

Мария Лалева Колаксъзова

 

73.  

Нейка Димитрова Николова

 

74.  

Шефкет Али Али

 

75.  

Лейля Смахан Алиосман

 

76.  

Йоана Андрианова Рачева

 

77.  

Стефанка Ташева Стефанова

 

78.  

Милена Неделчева Якимова

 

79.  

Иван Христов Новаков

 

80.  

Виктор Валериев Марков

 

81.  

Мартин Иванов Бобчев

 

82.  

Татяна Петрова Пейчева

 

83.  

Милена Славчева Николова

 

84.  

Антон Петров Стефанов

 

85.  

Лальо Митев Лалев

 

86.  

Таньо Пламенов Пейчев

 

87.  

Валентин Веселинов Вълев

 

88.  

Надежда Валентинова Вълева

 

89.  

Кристина Бончева Петкова

 

90.  

Радка Димитрова Чакалова

 

91.  

Янка Ненова Славова

 

92.  

Стоян Динев Гогов

 

93.  

Иван Петев Динчев

 

94.  

Димо Динков Димов

 

95.  

Веселин Пенев Тодоров

 

96.  

Ивайло Господинов Стоянов

 

97.  

Галин Нейков Стоянов

 

98.  

Георги Манолов Манолов

 

99.  

Стефани Сашева Филипова

 

100.                

Дима Иванова Маринова

 

101.                

Жулиета Иванова Желязкова

 

102.                

Минка Петрова Русева

 

103.                

Йоанна Христова Тенева

 

104.                

Соня Атанасова Колева

 

105.                

Иван Тенев Бортоласов

 

106.                

Мартин Пламенов Ябанджиев

 

107.                

Стефан Делянов Ноев

 

108.                

Кристиан Пламенов Пеев

 

109.                

Ния Светославова Арсениева

 

110.                

Лиляна Младенова Иванова

 

111.                

Весела Димитрова Ангелова

 

112.                

Владимир Димитров Домусчиев

 

113.                

Красимира Венциславова Цонева

 

114.                

Марио Владимиров Василев

 

115.                

Бисер Кирилов Бенов

 

116.                

Пламен Милчев Буковски

 

117.                

Даниел Бисеров Кирилов

 

118.                

Велина Илиева Йотова

 

119.                

Красимир Маринов Йотов

 

120.                

Илия Митков Илиев

 

121.                

Теодор Мариус Петков

 

122.                

Даяна Ваньова Златковска

 

123.                

Христо Митков Томов

 

124.                

Милен Георгиев Димитров

 

125.                

Галина Недкова Георгиева

 

126.                

Михаела Ангелова Чакърова

 

127.                

Диан Крумов Делчев

 

128.                

Ивайло Иванов Иванов

 

129.                

Симеон Станимиров Иванов

 

130.                

Ивелин Николов Николов

 

131.                

Азер Меликов Меликов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения