Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2365-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ против решение № 31 МИ/21.09.2015 г. на ОИК – Самуил

Постъпила е жалба чрез ОИК – Самуил до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-211/24.09.2015 г. от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, против решение № 31 МИ/21.09.2015 г. на ОИК – Самуил, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

В жалбата се твърди, че кандидатът под № 13 Ердинч Хюсеин Халим от предложената кандидатска листа липсва, а съответно останалите кандидати са преподредени автоматично с едно място напред, като по този начин ОИК – Самуил е постановила незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен със следващите се законови последици.

Видно от документите по преписката, с вх. № 37/20.09.2015 г. на ОИК – Самуил, Ердинч Хюсеин Халим изрично е заявил, че иска да бъде заличен като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ и оттегля съгласието си да бъде издигнат като кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ“.

Впоследствие с вх. № 53/24.09.2015 г. е постъпило заявление в ОИК – Самуил, от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, в което при отказа на кандидата под № 13 от регистрираната листа – Ердинч Хюсеин Халим, се предлага друг кандидат, а именно: Невзет Мехмед Ахмед, като същият да заеме последното 17-о място в кандидатската листа, а останалите кандидати да се преподредят с едно място напред.

С решение № 46/25.09.2015 г. на ОИК - Самуил, постъпило в ЦИК с вх. № МИ-15-941/26.09.2015 г. предвид отказа на кандидата под № 13 Ердинч Хюсеин Халим на основание чл. 417, ал. 5 от ИК Невзет Мехмед Ахмед е регистриран на последното 17-о място в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ като останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 417, ал. 5 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, против Решение № 31 МИ/21.09.2015 г. на ОИК – Самуил поради отпаднало основание.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения