Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2362-НС
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 128, чл. 129, чл. 132, чл. 134, ал. 2, чл. 137, ал. 3, чл. 138 - 149 и § 1, т. 11, 19 и 20 от ДР на Изборния кодекс 

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори започва на 12 април 2013 г. и приключва в 24,00 часа на 10 май 2013 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания под формата на клипове, хроники, диспути и други форми, изрично договорени в споразуменията по т. 6.

4. Програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио не могат да се използват за целите на предизборната кампания извън времето, определено за горепосочените форми.

5. Редът за представяне на кандидатите за народни представители, регистрирани от партиите и коалициите от партии, в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно.

Жребият се провежда в присъствието на кандидатите, упълномощени представители на партиите, коалициите от партии, журналисти и представители на БНТ и на БНР не по-късно от 10 април 2013 г. (31 дни преди изборния ден).

Инициативните комитети и независимите кандидати за народни представители не участват в жребия.

6. Поредността на предизборната изява на представител на инициативен комитет или на независим кандидат за народен представител  в различните формите на предизборна кампания по БНТ и БНР следва участието на представителите на партиите и коалициите от партии и техните кандидати.

При едновременното участие на два или повече независими кандидати или представители на инициативни комитети реда на техните предизборни изяви се определя съобразно отразените дата и час на приемане на решенията на районните избирателни комисии, с които са регистрирани независимите кандидати, като се започнe от най-ранните регистрации.  

7. Генералните директори на БНТ и БНР съвместно с упълномощени представители на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за изборите за народни представители подписват отделни споразумения. В споразуменията не участват инициативните комитети.  

8. В споразуменията по т. 7 се определя времето на излъчване на отделните форми на предизборна кампания в програмите на БНТ и БНР; други форми на предизборна кампания, освен клипове, хроники и диспути; времетраенето и броят на клиповете на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети; условията на тяхното изработване (в случаите, когато техническата изработка се възлага на БНТ и БНР); екипите, формите, темите на диспутите и времето на тяхното излъчване и други условия.

Подписаните споразумения се изпращат от ръководствата на БНТ и БНР на ЦИК за одобряване не по-късно от 10 април 2013 г.

Централната избирателна комисия одобрява постъпилите споразумения не по-късно от 10 април 2013 г. (31 дни преди изборния ден).

9. Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите за народни представители, регистрирани от партиите и коалициите от партии в информационните си емисии.

В споразумението между ръководствата и представителите на партиите и коалициите може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

10. В предизборната кампания, излъчвана в програмите на БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

 

Клипове

11. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР започва и завършва с клипове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети с продължителност до една минута за всяка от тях.

Времето на излъчването им се определя по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите от партии по т. 7 и 8.

Клиповете се излъчват след предварителното им заплащане по тарифа, приета с ПМС № 72/ 21.03.2013 г. на Министерския съвет на Република Българи.

12. В предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване в тяхна полза.

Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите по т. 7 и 8.

13. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Излъчването на клипа на отделна партия, коалиция от партии или инициативен комитет се заплаща предварително по тарифа, приета с ПМС № 72/ 21.03.2013 г.

 

Хроники

14. Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват предизборните прояви на кандидатите за народни представители, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.

15. Хрониките се обособяват в два блока - единият за парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени и вторият - за извънпарламентарните партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати, при спазване на принципа на равнопоставеност.

16. Парламентарно представени са партиите и коалициите, които са участвали на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. и са имали парламентарна група в XLI Народно събрание към 13.03.2013 г.: партия „ГЕРБ", коалиция от партии „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи", коалиция от партии „Синя коалиция", партия „Атака". Партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена е „Национално движение за стабилност и възход".

17. Времетраенето на излъчването за всяка отделна партия, коалиция от партии и инициативен комитет е до една минута.

18. Времето за  излъчване на блоковете с хроники се определя по споразумение по т. 7 и 8 между ръководствата на БНТ и БНР и на упълномощени представители на партиите и коалициите от партии, регистрирали кандидати.

19. Продължителността на излъчване на хрониката на отделна партия, коалиция от партии или инициативен комитет предварително се заплаща по тарифа, приета с ПМС № 72 от 21.03.2013 г.

 

Диспути

20. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 180 минути.

21. Най-малко половината от времето на диспутите се предоставя на регистриралите кандидати парламентарно представени партии и коалиции от партии и партиите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, а останалата част от времето - на извънпарламентарните партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати, по споразумението по т. 7 и 8.

22. Парламентарно представени са партиите и коалициите, които са участвали на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. и са имали парламентарна група в XLI Народно събрание към 13.03.2013 г.: партия „ГЕРБ", коалиция от партии „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи", коалиция от партии „Синя коалиция", партия „Атака". Партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена е „Национално движение за стабилност и възход".

23. В случай че политическа партия/партии от състава на коалиция, която е имала парламентарна група в XLI Народно събрание към 13 март 2013 г. се яви/ят самостоятелно или в състав на нова коалиция от партии, различна от коалицията, участвала в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., времето, което се полага на парламентарно представената коалиция за различните форми на предизборна кампания по БНР и БНТ, се разпределя пропорционално между партиите от състава й.

Новосъздадените коалиции могат да ползват само времето, което се полага на политическата партия в състава й, която е била част от парламентарно представена коалиция в XLI Народно събрание, или на партията, която няма народни представители, но има членове на Европейския парламент.

24. В един диспут времето, предоставено за участие на извънпарламентарна партия, коалиция от партии или инициативен комитет, не може да бъде по-голямо от времето за участие на парламентарно представена партия или коалиция от партии.

25. В споразуменията по т. 7 и 8 се определя и броя на кандидатите и представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети които ще участват във всеки диспут.

Времето на участниците се разпределя по равно.

26. За всяка от определените по реда на т. 7 и 8 теми се провеждат по два диспута - първият, с участието на парламентарно представените партии и коалиции от партии и вторият, с участието на извънпарламентарно представените парти, коалиции от партии и инициативни комитети.

27. Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати на всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети или техни представители.

28. Времето на излъчване на диспутите се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите от партии, регистрирали кандидати.

29. Предизборната проява в диспута се заплаща от партията,  коалицията от партии и инициативния комитет по тарифа, приета с ПМС № 72 от 21.03.2013 г.

 

Регионални радио- и телевизионни центрове

30. Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНТ и на БНР:  БНТ 2 София, БНТ 2 Благоевград, БНТ 2 Варна, БНТ 2 Пловдив, БНТ 2 Русе, Радио Благоевград, Радио Бургас, Радио Варна, Радио Видин, Радио Пловдив, Радио София, Радио Стара Загора и Радио Шумен се използват от инициативните комитети и от партиите и коалициите от партии в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

31. Регионалните  радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

32. Редът за участие в диспутите се определя от РИК чрез жребий не по-късно от 10 април 2013 г. (31 дни преди изборния ден). Жребият се  провежда от районната избирателна комисия по седалището на съответния регионален център.

33. Поредността на предизборната изява на представител на инициативен комитет или на независим кандидат за народен представител  в различните формите на предизборна кампания по регионален радио- или телевизионен център следва участието на представителите на партиите и коалициите от партии и техните кандидати.

При едновременното участие на два или повече независими кандидати или представители на инициативни комитети реда на техните предизборни изяви се определя съобразно отразените дата и час на приемане на решенията на районните избирателни комисии, с които са регистрирани независимите кандидати.

34. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

35. Предизборните предавания по регионалните центрове на БНТ и на БНР се заплащат от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по тарифа, приета с ПМС № 72/ 21.03.2013 г.

Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

 

Предоставяне на време от други електронни медии

36. Електронни медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.

37. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 1 април 2013 г. (40 дни преди изборния ден). Заплащането се извършва предварително.

38. Условията, редът и тарифите се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК - за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии - за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 1 април 2013 г. (10 дни преди началото на предизборните излъчвания.

 

Обявяване на договорите в интернет

39. Доставчиците на медийни услуги обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите за народни представители партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до три дни от подписването им. Публикуването се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни.

40. Доставчик на медийна услуга е юридическо лице или физическо лице - едноличен търговец, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

Медийна услуга е създаването и разпространяването на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им.

Медийни услуги са печатните медии (вестници, списания и други периодични издания), разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи медии, като: електронни медии (лицензирани или регистрирани доставчици за аудио-визуални медийни услуги или радио-услуги) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).

Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.

 

Нарушаване на реда при провеждане на кампанията

41. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

42. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

43. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите от партии и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или упълномощени от тях лица, могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване.

44. Жалбите се подават до:

а) Централната избирателна комисия - за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

б) районната избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

45. Във всички аудио- и аудиовизуални материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово или визуално послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

46. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (чрез използване на разнообразни форми за внушения и асоциации за определени парти, коалиции, инициативни комитети, кандидати и др.), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите в деня за размисъл (11 май 2013 г.) до обявяване края на изборния ден на 12 май 2013 г.).

47. Резултатите от социологически проучвания в изборния ден (exit poll) се оповестяват след 20.00 ч. на 12 май 2013 г.

48. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат за народен представител или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи  в срок до 24 часа след излъчване на предаването.

Отговорът се излъчва безплатно и без коментар, с не по-продължително времетраене.

49. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.

50. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден - незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения