Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2361-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26 от 31.03.2021 г. от сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, представлявано от Камен Красимиров Харизанов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Камен Красимиров Харизанов, представляващ сдружението, в полза на 187 (сто осемдесет и седем) лица – представители на сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 187 (сто осемдесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

На 31 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 172 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 15 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 172 (сто седемдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Айлин Хайри Исмаил

 

2.     

Анелия Богомилова Ангелова

 

3.     

Антоанета Георгиева Томова

 

4.     

Антон Колев Чанев

 

5.     

Антония Христова Димова

 

6.     

Арам Таквор Такворян

 

7.     

Атанас Жечев Атанасов

 

8.     

Атче Хасан Мехмедова

 

9.     

Бистра Димитрова Спасова -Йорданова

 

10.  

Божидар Симов Койнарски

 

11.  

Бонка Иванова Димитрова

 

12.  

Борислав Димитров Вакарелски

 

13.  

Борислав Добрев Ташев

 

14.  

Борислав Маринов Маринов

 

15.  

Боян Вълчев Иванов

 

16.  

Бранимир Вячеславов Шматов

 

17.  

Валентин Димитров Костадинов

 

18.  

Валентин Петров Станев

 

19.  

Валентина   Данева Йорданова

 

20.  

Валентина Ангелова Вълчева

 

21.  

Валентина Константинова Пехливанова

 

22.  

Ваня Кузманова Аврамова

 

23.  

Васил Николов Николов

 

24.  

Василена Веселинова Василева

 

25.  

Велико Илиев Драганов

 

26.  

Величка Христова Петкова

 

27.  

Венко Нейчев Мушников

 

28.  

Вера Бориславова Маринова

 

29.  

Весела Цветанова Андреева

 

30.  

Веселина Живкова Пешева

 

31.  

Веселина Светланова Стефанова

 

32.  

Веселина Тодорова Йорданова

 

33.  

Веска Асенова Ангелова

 

34.  

Виктория Тодорова Панайотова

 

35.  

Виолета Валентинова Михайлова

 

36.  

Виолета Великова Христова

 

37.  

Виолетка Николова Петрова

 

38.  

Виржиния Христова Стоянова

 

39.  

Владимир Петков Дебелецов

 

40.  

Владимир Стефанов Вътов

 

41.  

Галина Валентинова Николова

 

42.  

Галина Жекова Стефанова

 

43.  

Галина Наскова Георгиева

 

44.  

Ганка Великова Петкова

 

45.  

Георги Томов Георгиев

 

46.  

Гошо Желязков Василев

 

47.  

Даниела Тодорова Янакиева

 

48.  

Диана Йоткова Иванова

 

49.  

Диана Колева Николова

 

50.  

Диана Христова Маринова

 

51.  

Диана Щилиянова Захариева

 

52.  

Димитричка Маринова Терзиева

 

53.  

Димитър Андреев Михалев

 

54.  

Димитър Василев Кретски

 

55.  

Димитър Вълчев Русев

 

56.  

Димитър Костадинов Димитров

 

57.  

Димитър Стойчев Пехливанов

 

58.  

Добромир Веселинов Василев

 

59.  

Добромир Христов Стоянов

 

60.  

Дойчо Жеков Дойчев

 

61.  

Донка Лалева Бакалова

 

62.  

Донко Янчев Янчев

 

63.  

Евгений Николов Витанов

 

64.  

Елена Здравкова Ненова

 

65.  

Елена Костова Костадинова

 

66.  

Еленка Димитрова Лефеджиева

 

67.  

Еленка Кръстева Маринова

 

68.  

Еленка Стефанова Вълчанова

 

69.  

Еленка Стоянова Георгиева

 

70.  

Елка Росенова Михалева

 

71.  

Емил Атанасов Павлов

 

72.  

Емил Стоянов Костадинов

 

73.  

Емине Жеман Мехмед

 

74.  

Жаклин Иванова Божинова

 

75.  

Жеман Мехмед Хасан

 

76.  

Женя Борисова Стефанова

 

77.  

Живка Алексиева Иванова

 

78.  

Живка Златева Стоянова

 

79.  

Жоржета Михайлова Маринова

 

80.  

Златин Ангелов Атанасов

 

81.  

Златка Гинчева Атанасова

 

82.  

Златка Желева Златева

 

83.  

Иван Великов Иванов

 

84.  

Иван Ивов Илиев

 

85.  

Иван Цветанов Цветанов

 

86.  

Иванка Василева Атанасова

 

87.  

Ивелина Йорданова Павлова

 

88.  

Ивета Христова Иванова

 

89.  

Илиана Маринова Янчева- Георгиева

 

90.  

Йордан Момчилов Биков

 

91.  

Йордан Христов Маринов

 

92.  

Йорданка Валентинова Стоянова

 

93.  

Калоян Бориславов Маринов

 

94.  

Камен Красимиров Харизанов

 

95.  

Красен Димитров Банков

 

96.  

Красен Димитров Иванов

 

97.  

Красимир Валентинов Братоев

 

98.  

Красимир Николов Русев

 

99.  

Красимира Димитрова Иванова

 

100.                

Красимира Боянова Йотова

 

101.                

Красимира Йорданова Линкова - Кафалийска

 

102.                

Красимира Младенова Паликарева

 

103.                

Лерзан Закир Сеид

 

104.                

Маргарита Костадинова Паскалева- Регер

 

105.                

Мариана Кирилова Иванова

 

106.                

Мариела Иванова Фотева

 

107.                

Марин Иванов Маринов

 

108.                

Марин Стефанов Пеев

 

109.                

Марин Ангелов Маринов

 

110.                

Марин Антонов Маринов

 

111.                

Мария Петрова Гергова

 

112.                

Марияна Милетиева Маринова

 

113.                

Мартин Минков Маринов

 

114.                

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

 

115.                

Мехмедемин Джелялов Шукриев

 

116.                

Миглена Бойчева Коева

 

117.                

Миглена Сандева Атанасова

 

118.                

Милен Веселинов Маринов

 

119.                

Милен Димитров Савов

 

120.                

Милена Гошева Радева

 

121.                

Мирослав Иванов Иванов

 

122.                

Михал Петров Михалев

 

123.                

Недялка Станкова Петрова

 

124.                

Неждет Хасанов Алиев

 

125.                

Нели Маринова Георгиева

 

126.                

Нели Недялкова Георгиева

 

127.                

Нели Тошева Георгиева

 

128.                

Нехиде Юмер Ибрям

 

129.                

Николай Атанасов Кръстев

 

130.                

Николай Николаев Дамянов

 

131.                

Николай Цветанов Ценов

 

132.                

Николина Димитрова Донева

 

133.                

Нина Георгиева Панева

 

134.                

Нина Жеман Мехмед

 

135.                

Нина Людмилова Андреева

 

136.                

Ния Ясенова Маркова

 

137.                

Орлин Радков Димитров

 

138.                

Осман Садков Чаушев

 

139.                

Петър Вичков Петров

 

140.                

Петя Руменова Славова

 

141.                

Пламен Йорданов Михайлов

 

142.                

Радостин Пейчев Динев

 

143.                

Румяна Георгиева Иванова

 

144.                

Русанка Златева Славова

 

145.                

Руси Колев Русев

 

146.                

Саид Бейсимов Аптулов

 

147.                

Светлана Томова Иванова

 

148.                

Светлозар Василев Донев

 

149.                

Светозар Тодоров Тодоров

 

150.                

Свилен Кръстев Христов

 

151.                

Севги Исуфова Сюлейманова

 

152.                

Симанка Василева Самоковска

 

153.                

Симеон Енчев Георгиев

 

154.                

Славчо Николов Минчев

 

155.                

Ставрулка Георгиева Трифонова

 

156.                

Станислав Валентинов Станев

 

157.                

Станислав Тодоров Стоянов

 

158.                

Стелиян Емилов Костадинов

 

159.                

Стефка Петкова Влайкова

 

160.                

Стефчо Атанасов Иванов

 

161.                

Стоянка Желязкова Славова

 

162.                

Таня Георгиева Стоянова

 

163.                

Татяна Петрова Кръстева

 

164.                

Теодора Стоянова Вътова

 

165.                

Тошко Асенов Стоянов

 

166.                

Христена Станиславова Дойчева

 

167.                

Христина Светланова Стефанова

 

168.                

Христо Борисов Евстратиев

 

169.                

Христо Данаилов Станев

 

170.                

Цветелина Славова Славова-Цветанова

 

171.                

Юсния Хасанова Салиева

 

172.                

Юсню Сали Сали

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения